0546 - 67 88 88

Kansen op het gebied van verkeersveiligheid in Overijssel

Geplaatst op 13 maart 2014

Hoewel de landelijke slachtofferaantallen door de jaren heen dalen, vallen er in Overijssel nog steeds veel verkeersslachtoffers. Met de gemeenteraadsverkiezingen (2014) en de verkiezingen voor Provinciale Staten (2015) in het vooruitzicht is het zaak ‘verkeersveiligheid’ weer nadrukkelijk op de bestuurlijk en politieke agenda te krijgen, zodat het aantal verkeersslachtoffers zoveel mogelijk wordt beperkt. Op het gebied van verkeersveiligheid zien wij al een aantal kansen.

In 2009 waren er 57 verkeersdoden en 563 ziekenhuisgewonden (Monitor ROVO 2010). Het aantal verkeersdoden in Overijssel is na een dalende trend in 2008 en 2009 toegenomen, in tegenstelling tot de landelijke cijfers. De slachtoffer zijn vooral fietsers, jonge automobilisten, bromfietsbestuurders en ervaren automobilisten.

Kansen
Het realiseren en onderhouden van infrastructuur is nooit een doel op zich. Het gaat altijd om ‘hogere’ maatschappelijke en economische doelen in termen van een verkeersveilig wegennet met een goede doorstroming en een leefbare woonomgeving. Voor de toekomstige verkeersveiligheidaanpak in Overijssel signaleren we een aantal kansen:

  1. Sturen op integrale gebiedsontwikkeling;
  2. Streven naar een integrale ontwerpvisie op verkeer en openbare ruimte;
  3. Onderhoudsstatus van de weg en de omgeving bepaalt de verkeersveiligheid;
  4. Wegwerkzaamheden benutten voor gedragsinterventies.

Integrale gebiedsontwikkeling
De nadruk in gebiedsontwikkeling komt meer en meer te liggen op herbestemmen en multifunctioneel; combinaties van rode, groene en blauwe functies. Dit zijn de dragers waarmee een totaal gebied tot ontwikkeling wordt gebracht. De opgave binnen deze ontwikkelingen is naar mijn mening het toevoegen van maatschappelijke waarde, bijvoorbeeld in de vorm van het honoreren van (afwijkende) woonwensen, maar ook in het verankeren van een veilige wegenstructuur. De keuze tussen wel of niet investeren hangt steeds meer af van verbindingen tussen functies en/of gebieden. Sturen op integraliteit is daarbij het toverwoord. Verkeersveiligheid zal daarbij nadrukkelijker dan voorheen een plek moeten krijgen aan de voorkant van de gebiedsopgave, in de gebiedsagenda of het programma van eisen. Dit zou kunnen door bijvoorbeeld een prestatieladder te introduceren voor verkeersveiligheid op basis waarvan scores worden toegekend en gewaardeerd aan de voorkant vergelijkbaar met de systematiek van de CO2 prestatieladder. Op deze wijze kan meer aan de voorkant worden gestuurd op verkeersveiligheid.                                                                         

Integrale ontwerpvisie op verkeer en openbare ruimte
In stedelijke gebieden is de invloed van en de wisselwerking tussen de weg en haar omgeving groot. Een weg is niet alleen functioneel om van A naar B te verplaatsen. Er wordt ook gewoond, gewerkt, gespeeld, gerecreëerd en geflaneerd langs en rond de weg. Streef daarom naar een integrale ontwerpvisie op de weg en de openbare ruimte. Niet monofunctioneel ontwerpen vanuit verkeerskundige principes, maar werken vanuit een integrale ontwerpaanpak met oog voor stedenbouwkundige, landschappelijke, cultuurhistorische en verkeerskundige principes. Dit resulteert in veiligere wegen en een betere inpassing van de weg in zijn omgeving.


Provinciale traverse, voorbeeld Zuidveenseweg Steenwijk

Onderhoudsstatus van de weg en de omgeving bepaalt de verkeersveiligheid
De duurzaam veilige weginrichting kan nadrukkelijker gekoppeld worden aan het beheer en onderhoudsprogramma. Het wegbeheersysteem kan daarbij, bij gebrek aan een goede ongevalregistratie, als sturend beleidsinstrument worden ingezet. De afweging vindt dan plaats op basis van het type weg, de staat van onderhoud en het gebruik (intensiteit) van de weg. Potentieel gevaarlijke wegen, bijvoorbeeld met veel schade en een hoog gebruik, kunnen dan met prioriteit worden aangepakt. Wegen met veel schade, maar een laag gebruik kunnen worden afgewaardeerd naar bijvoorbeeld fietspad, gravel- of zandpad. Dit heeft voordelen in gebruik, bijvoorbeeld meer ruimte voor (e-)fietsers, maar ook in beheer en onderhoud. Het toepassen van minder zware constructies is immers goedkoper.

  Kwaliteit A+       Kwaliteit A        Kwaliteit B        Kwaliteit C        Kwaliteit D         

Wegwerkzaamheden benutten voor gedragsinterventies
Communicatie is een van de vier pijlers van Duurzaam Veilig. Tijdens het werken aan de weg zijn er voldoende mogelijkheden om de verkeersveiligheidboodschap te communiceren. Tijdens die wegwerkzaamheden is er vaak sprake van een aangepaste snelheid en wachttijd bij tijdelijke verkeerslichten. De communicatieboodschap kan dan op de juiste plek en op het juiste tijdstip worden overgebracht. Een koppeling met lopende verkeersveiligheidcampagnes ligt voor de hand. Er zijn ook mogelijkheden voor gedragsinterventies ‘on the spot’. Bijvoorbeeld tijdens de fietsverlichtingscampagne het spuiten van witte fietssymbolen met een gele koplamp op het fietspad om fietsers te attenderen op het gebruik van fietsverlichting.                                                                                

Roelofs heeft op 6 maart 2014 deze bouwstenen aangedragen bij provincie Overijssel tijdens een brainstormsessie over verkeersveiligheid. Hierbij kregen een aantal bedrijven de gelegenheid hun visie te geven en zo kennis uit te wisselen. Tijd voor actie!

Benieuwd wat Roelofs precies heeft verteld bij deze bijeenkomst? De presentatie en paper kunt u hieronder downloaden:
 

ing. C.T. (Tim) Adema
hoofd kenniscluster en senior adviseur Verkeer en Vervoer

ReactiesEr zijn (nog) geen reacties geplaatst.

Schrijf een reactie


Roelofs

Met Roelofs geeft u meerwaarde aan ruimte. Al meer dan 50 jaar combineert Roelofs als integrale dienstverlener, kennispartner en projectbeheerser advies, ontwerp, uitvoering, beheer en onderhoud tot een doelmatige herinrichting van de openbare ruimte. Dat doen we langs de weg die inmiddels maatschappelijk verantwoord heet. Een weg die we als familiebedrijf nooit anders hebben gekend.
Lees meer