0546 - 67 88 88

Beleidsrapportages

Waar ligt de komende jaren de aandacht wat betreft het verkeer en vervoer? Hoe wordt omgegaan met de beschikbare ruimte en de bereikbaarheid gegarandeerd? Dit zijn vragen die worden beantwoord in een verkeersbeleid.

Beleidsrapportages
Beleidsrapportages
Plannen en beleid opstellen
Advies
Fietsen stimuleren
Beleidsrapportages

Waar ligt de komende jaren de aandacht wat betreft het verkeer en vervoer? Hoe wordt omgegaan met de beschikbare ruimte en de bereikbaarheid gegarandeerd? Dit zijn vragen die worden beantwoord in een verkeersbeleid.

Beleid kan niet worden opgemaakt zonder een visie te hebben. Een visie kan voor de nabije toekomst zijn, maar tevens voor tientallen jaren vooruit. Door de wisselingen in het verkeersaanbod en de toename van de complexiteit is het verstandig beleid te ontwikkelen voor de lange termijn.

Een beleidsplan dat is ontwikkeld door de verkeersadviseurs van Roelofs is uitgedacht. Een dergelijk plan wordt altijd herzien en zo nodig aangepast, waardoor een goede kwaliteit gewaarborgd is.

Plannen en beleid opstellen

Bij Roelofs ondersteunen of ontzorgen we u graag bij het opstellen van plannen en beleid. U kunt bij ons onder andere terecht voor:

 • Haalbaarheidsstudies
 • Verkenningsstudies
 • Planstudies
 • Verkeersstructuurplannen
 • Parkeerbeleid
 • Verkeersplannen
 • Strategisch plan verkeersveiligheid
 • Verlichting openbare ruimte
 • Parkeerplannen
 • Beleidsplan verkeer
 • Verkeerplannen
 • Bebordingsplannen

Parkeerbeleid

Roelofs kan het parkeerbeleid of parkeerplan voor overheden en bedrijven opstellen. In een parkeerbeleid worden de parkeernormen bepaald. Het is een scala aan regels die regelt waar verkeersdeelnemers moeten parkeren. Bij het opstellen van een parkeerbeleid wordt onder andere gekeken naar de beschikbare ruimte, de parkeerbehoefte, de huidige parkeerdruk en de bereikbaarheid.

Verkeersplan

Een verkeersplan kan zowel voor een overheidsinstantie als voor een evenement worden opgesteld.

Het verkeersplan of verkeersstructuurplan is een onderdeel van visie en beleid. Dit is een meerjarenplan dat het beleid van de betreffende gemeente, provincie of landelijke overheid vertaalt. Bij Roelofs gaan we bij het opstellen van een verkeersplan of verkeersstructuurplan altijd uit van de lokale situatie en de lokale problematiek, maar kijken we tevens naar de toekomst. Met dit vertrekpunt wordt binnen de daartoe gestelde beleidsmatige en wettelijke kaders gezocht naar een gemeenschappelijke en realistische visie. In het plan is die visie beschreven en vertaald naar heldere doelen voor het verkeer en vervoer.

Een verkeersplan voor een evenement is er op gericht het verkeer dat van en naar het evenement komt, zo goed mogelijk te regelen. Hierbij moet onder andere onderzoek worden gedaan naar het verwachte aantal bezoekers en met welk vervoersmiddel zij komen.

Strategisch plan verkeersveiligheid

Ook het opstellen van een strategisch plan voor de verkeersveiligheid kan Roelofs verzorgen. Met een strategisch plan verkeersveiligheid is het doel de veiligheid te verhogen zodat er minder doden en gewonden vallen in het verkeer. Dit wordt gedaan door verkeersgebruikers bewust te maken van de gevaren, bijvoorbeeld met educatie op scholen.

Beleidsplan verkeer

Het beleid van het verkeer is vastgelegd in een beleidsplan verkeer. Hierin staan oplossingsrichtingen voor knelpunten binnen de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat er meer elektrische palen moeten worden geplaatst, of dat er meer fietspaden worden aangelegd om mensen over te halen om te gaan fietsen.

Bebordings- en omleidingsplan

Door de expertise van Roelofs in ontwerp en uitvoering is de organisatie als geen ander in staat om bebordingsplannen voor nieuw aan te leggen wegen of reconstructies van wegen op te stellen. De bebordingstekeningen en markeringstekeningen worden hierbij volledig uitgewerkt. Gedurende de werkzaamheden van de projecten kan Roelofs omleidingsplannen uitwerken om het verkeer te reguleren.

Advies

Als integrale kennispartner biedt Roelofs naast de ontwerpwerkzaamheden advies aan op diverse beleidsgebieden. Veel opdrachtgevers wensen diverse verkeerskundige opgaven vast te leggen in beleid en/of visie, alvorens een ontwerp te maken. Op deze wijze wordt het voor de politiek gemakkelijker om een juiste keuze te maken en kunnen belanghebbenden eerder worden betrokken bij de totstandkoming van het beleid en/of de visie.

Verkenningsstudies

Voorafgaand aan een project kan de wens ontstaan om te weten of het project wel relevant is en of het project wel te doen is. De plannen moeten haalbaar zijn. Roelofs kan daarom verkenningenstudies uitvoeren om deze vragen te beantwoorden. Blijkt een project na toetsing haalbaar, dan is Roelofs tevens in staat de verdere ontwikkelingen met betrekking tot het project op zich te nemen.

Planstudie

Als wordt besloten een nieuwe weg aan te leggen in een bepaald gebied kan Roelofs een planstudie verzorgen. In de rapportage wordt aandacht besteed aan het doel van een planstudie. Aan de hand van de globaal aangegeven tracés worden de varianten geanalyseerd en vervolgens onderzocht.
Daarna wordt de functie en vormgeving van de nieuwe weg bepaald. Hierop volgend worden in samenwerking met andere expertises binnen Roelofs de effecten bepaald. Uiteindelijk wordt de voorkeursvariant bepaald en zo nodig geoptimaliseerd om vervolgens de juiste keuzes te kunnen maken.

Fietsen stimuleren

Nederland is een fietsland bij uitstek en door middel van fietsnota’s wordt ingezet op het vergroten van het aantal en de kwaliteit van fietsvoorzieningen. Door het stimuleren van fietsverkeer wordt de volksgezondheid gestimuleerd, het milieu verbeterd en de groei van de automobiliteit verminderd.

De opkomst van E-bikes of elektrische fietsen vraagt om een andere kijk op fietsvoorzieningen. Zo is een fietsstraat, waarbij de auto te gast is, een steeds vaker voorkomende voorziening die het de fietsers makkelijker maakt. Ook snelfietsroutes komen steeds meerRoelofs adviseert graag met betrekking tot de effecten op het netwerk en helpt de opdrachtgever om de juiste maatregelen te treffen.

Roelofs houdt in haar adviezen en ontwerpen rekening met de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van fietsverkeer. Bij nieuwbouwprojecten, reconstructies of nieuw aan te leggen wegen wordt sterk aandacht geschonken aan het bevorderen van het fietsverkeer, bijvoorbeeld in de vorm van een fietsstraat of fietsstructuurplannen.

Meer informatie? Contact

Projecten

Meer projecten laden
Meer informatie? Contact
Meer info?
0546 - 67 88 88
info@roelofsgroep.nl

Bel me terug

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

ing. C.T. (Tim) Adema hoofd kenniscluster en senior adviseur Verkeer en Vervoer

Contact