0546 - 67 88 88

Hydrologisch onderzoek

Een bodemkundig hydrologisch onderzoek beschrijft de bodemopbouw en het verloop van de grondwaterstanden en doet uitspraken over de geschiktheid voor infiltratie en het oppervlaktesysteem.

Hydrologisch onderzoek
Hydrologisch onderzoek
Zelfstandig onderzoek
Meten en valideren
Rioolsysteem nabootsen
Hydrologisch onderzoek

Een bodemkundig hydrologisch onderzoek beschrijft de bodemopbouw en het verloop van de grondwaterstanden en doet uitspraken over de geschiktheid voor infiltratie en het oppervlaktesysteem. De kennis van de bodemkundige en hydrologische situatie is de basis voor vele vormen van planontwikkeling.

Roelofs voert zelfstandig hydrologisch onderzoek uit en kan u hiermee voorzien van de benodigde informatie en adviezen over uw bodem. Werkzaamheden die we, in het kader van hydrologisch onderzoek, voor u kunnen uitvoeren zijn:

  • Het gedrag van het rioolsysteem nabootsen (op basis van neerslag)
  • Het verloop van de grondwaterstanden bepalen
  • Geschiktheid voor infiltratie bepalen
  • Bodemdoorlatendheid onderzoeken
  • Pompproeven
  • Meetcampagnes
Zelfstandig onderzoek

De kwaliteit van het hydrologisch onderzoek wordt voor een groot deel bepaald door de beschikbaarheid van goede en betrouwbare data. Daarom voert Roelofs zelfstandig onderzoek uit naar de gegevens die van belang zijn in de advisering. Roelofs levert via zijn eigen zandwinningen ook informatie toe aan het Dino–loket. Daarmee stellen wij onze meetdata, die onder andere worden verzameld in een hydrologisch onderzoek, ter beschikking aan derden.

De veldwerk resultaten worden op kantoor uitgewerkt en geïnterpreteerd. Het bodemkundig hydrologisch onderzoek is vaak onderdeel van een watertoets. Echter ook voor de verdere detailuitwerking, bestekken en de uitvoering worden regelmatig bodemkundige hydrologische onderzoeken uitgevoerd door de hydroloog.

Meten en valideren

Bodem doorlatendheid onderzoeken

Roelofs kan de bodemdoorlatendheid (K-waarde onderzoek) in zowel de verzadigde als de onverzadigde zone onderzoeken. Met behulp van een mini pompproef of de omgekeerde boorgat methode wordt de doorlatendheid van de bodem bepaald. Ter aanvulling hierop bestaat de mogelijkheid met behulp van zeefanalyses een zeefkromme op te stellen en met behulp van deze zeefanalyse de doorlatendheid af te leiden. De zeefanalyses worden uitgevoerd in ons eigen wegenbouwkundig laboratorium.

Validatie met pompproeven

Ter validatie van bijvoorbeeld modelberekeningen met grondwatermodellen voeren wij pompproeven uit. Wij hebben pompproeven uitgevoerd in het kader van grondwateroverlast, voor het ontwikkelen van anti-verdrogings maatregelen en ten behoeve van bemalingen.

Vraagstukken beantwoorden met meetonderzoeken

Hoe functioneert een rioolstelsel? Werkt een wadi zoals die is ontworpen? Hoe reageert de grondwaterstand onder invloed van neerslag? Dit zijn allemaal vragen die beantwoord kunnen worden door te gaan meten in een hydrologisch onderzoek.
Voor meetcampagnes beschikt Roelofs over meetinstrumenten (niveaumeting) die voor kortere of langere tijd op locatie geïnstalleerd kunnen worden. De meetresultaten worden door de specialisten geanalyseerd en geïnterpreteerd.

Rioolsysteem nabootsen

Integrale vraagstukken oplossen met systeemanalyse

Veel vraagstukken, of deze nu lokaal of meer regionaal van aard zijn, vragen een goede analyse van het watersysteem. Roelofs voert systeemanalyses uit. In een systeemanalyse komen grondwater, oppervlaktewater en in veel gevallen rioleringssysteem samen. De analyses worden gebruikt in diverse studies, zoals studies naar het oplossen van grondwateroverlast, bemalingsplannen en/of waterhuishoudingplannen.

Met onze modellen kunnen we het gedrag van het rioolsysteem nabootsen op basis van neerslag. Dit kunnen buien zijn die al gevallen zijn, bijvoorbeeld de neerslag van afgelopen week. Die data wordt in het rioleringsmodel gezet, waarbij wordt uitgerekend hoe de waterstanden in de rioolbuizen omhoog en omlaag gaan. Aan de hand hiervan kan worden bepaald of het bestaande rioolmodel goed is of dat hier nog verbetering in mogelijk is. Het model wordt dus gecontroleerd op basis van werkelijk gevallen neerslag, die geverifieerd wordt aan meetdata.

Ook kan extreme neerslag worden doorgerekend. Op basis van het model kan vervolgens een passende maatregel voor extreme neerslag worden opgesteld.

Meer informatie? Contact

Projecten

Meer projecten laden
Meer informatie? Contact
Meer info?
0546 - 67 88 88
info@roelofsgroep.nl

Bel me terug

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

ir. P. (Peter) Wonink hoofd kenniscluster en senior adviseur Water en Riolering

Contact