0546 - 67 88 88

Riool beheer en onderhoud

Onderhoud is essentieel voor het goed laten functioneren van de riolering. Doordat bezuinigingen aan de orde van de dag zijn, dient geld niet onnodig te worden uitgegeven.

Riool beheer en onderhoud
Riool beheer en onderhoud
Aanpak in rioolbeheer
Innovatief rioleringsbeheer
De voordelen
Restlevensduur bepalen
Analyse van strengen
Riool beheer en onderhoud

Onderhoud is essentieel voor het goed laten functioneren van de riolering. Doordat bezuinigingen aan de orde van de dag zijn, dient geld niet onnodig te worden uitgegeven. Het is dus zaak om vooral in het beheer slim en bewust met de beschikbare budgetten om te gaan. Het geld kan immers maar één keer worden uitgegeven.

Als rioolspecialist helpt Roelofs u graag bij al uw vraagstukken omtrent riool beheer en onderhoud. Denk hierbij aan rioolinspecties, maatregelplannen, gegevensbeheer en alle werkzaamheden om het riool te reinigen, renoveren en te onderhoud.

Aanpak in rioolbeheer

In de afgelopen decennia is veel nieuwe riolering aangelegd. Mede als gevolg hiervan is rioolbeheer en rioolreiniging lang een “ondergeschoven kindje” geweest. Ondertussen is onderkend dat beheer, rioolreiniging en- onderhoud van zeer groot belang zijn. Geen of niet tijdig rioolonderhoud leidt tot problemen en calamiteiten.

Onze unieke aanpak in rioolbeheer

Roelofs kan vanuit haar betrokkenheid bij parkmanagement en langjarige onderhoudscontracten bij gemeentelijke overheden rioolbeheer benaderen vanuit de optiek van de beheerder. Dit leidt tot nieuwe inzichten en een unieke werkwijze. Wij bieden u hierbij waardevolle input bij de realisatie van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). We hebben dit samengebracht onder de noemer Innovatief Rioleringsbeheer. Traditioneel beheer en onderhoud maakt hierbij plaats voor Assetmanagement.

Innovatief rioleringsbeheer

Wat houdt Innovatief Rioleringsbeheer in?

Innovatief Rioleringsbeheer richt zich specifiek op de beheersvraag. Hoe kunnen de kosten voor rioolonderhoud geminimaliseerd worden zonder in te boeten op de bedrijfszekerheid van het stelsel? De standaard aanpak van waarschuwings- en ingrijpmaatstaven voldoet dan niet. Een benadering waarbij wordt uitgegaan van schadepunten voldoet wel en biedt een uitgelezen mogelijkheid om greep te krijgen op de restlevensduur van riolen.

Ondersteuning

Middels de voor de methodiek ontwikkelde modellen ondersteunen de ingenieurs van Roelofs de rioolbeheerder en zijn bestuurder bij het nemen van de juiste beslissingen. Hierdoor hoeven niet meer kosten gemaakt te worden voor rioolinspectie en rioolreiniging dan voor de bedrijfszekerheid van het stelsel strikt noodzakelijk is. Onnodige vervanging van riolen en rioolgemalen kan voorkomen worden en dit scheelt weer in de rioolheffing.

Het realiseren van Innovatief Rioleringsbeheer

Binnen deze methodiek voor rioolbeheer wordt gebruik gemaakt van diverse modellen en specialistische software, zoals Rasmariant. Vanuit alle beschikbare inspecties wordt een algoritme afgeleid dat gebruikt kan worden voor het voorspellen van de schadeontwikkeling van zowel geïnspecteerde als niet geïnspecteerde riolen.

Afweging op basis van uitkomsten

De uitkomsten hiervan zijn de restlevensduurbepaling, een rioolinspectieadvies, een rioolreparatie advies en een rioolrenovatie advies (het vroegere maatregelplan of vervangingsplan). Door dit te combineren met wegbeheer, herontwikkelingen en reconstructies, risicoprofielen en de hydraulische impact van afvoerriolen kunnen goede afwegingen worden gemaakt.

Naast de schadebeelden nemen wij in de methodiek ook impact mee die uitval van een streng tot gevolgen heeft. Iets wat ongebruikelijk is binnen Nederlandse Gemeentes. Door de methodiek te gebruiken behoort het automatisch vervangen van riolen definitief tot het verleden en worden onnodige kosten en overlast voorkomen.

De voordelen

Samen met Rolsch Asset Management ontwikkelen de ingenieurs van Roelofs modellen die de rioolbeheerder en zijn bestuurder ondersteunen in het nemen van de juiste beslissingen. Hiermee kunnen de onderhoudskosten van rioolonderhoud drastisch verlaagd worden, terwijl de bedrijfszekerheid gegarandeerd blijft.

De voordelen van innovatief rioleringsbeheer op een rij:

  • Verlaging van de onderhoudskosten
  • Minder overlast voor het verkeer, gebruikers, grondeigenaren en bewoners
  • Geen onnodige rioolvervanging meer
  • Integratie maakt betere beslissingen mogelijk
  • Uitval van de streng wordt ook meegenomen
  • Geografische visualisatie van het stelsel met Mapkit
  • Inspectie- en onderhoudsgegevens zijn altijd up-to-date

Visualisatie van het rioolstelsel in Mapkit

Roelofs kan de analyses en berekeningen geografisch projecteren in de visualisatietool Mapkit. Deze internetapplicatie is gebaseerd op Google Maps en toont het rioolnetwerk op een topografische kaart. Hiermee worden de kritische punten in het stelsel gevisualiseerd.

De onderhoudsmensen van het riool kunnen ook gebruik maken van Mapkit op hun tablets. Met een simpele klik kunnen zij de status van strengen, putten of kunstwerken inlezen. Na het verrichten van rioolinspectie- en onderhoudswerk voeren zij de verrichte werkzaamheden gewoon in en uploaden deze naar Mapkit. Hierdoor heeft iedereen altijd de actuele informatie onder handbereik.

Restlevensduur bepalen

Bepaling van de restlevensduur en maatregelen

Onze methodiek voor rioolbeheer gaat uit van alle beschikbare inspecties en leidt daarmee een algoritme af dat gebruikt kan worden voor het voorspellen van de schadeontwikkeling van geïnspecteerde en niet geïnspecteerde riolen. Het resultaat hiervan is de restlevensduurcurve voor alle riolen. Met de methodiek kan vervolgens  nauwkeurig worden bepaald wanneer welk deel van het riool in aanmerking komt voor rioolrenovatie, rioolreparatie of vervanging.

De module bevat vele algoritmes die de ruwe inspectiedata, onderhoudsanalyses en normeringen van de opdrachtgever op wiskundige, wetenschappelijk verantwoorde en controleerbare wijze vertalen. De vertaling vindt plaats in betrouwbare levensduurvoorspellingen, in een efficiënt inspectieplan en noodzakelijke vernieuwingsinvesteringen. Het wegbeheersplan, herontwikkelingen en reconstructies, risicoprofielen per wegtype en de hydraulische impact van afvoerriolen maken de afweging compleet.

Selectie en advies

Het maatregelprogramma maakt, op basis van gezamenlijk te definiëren beslisregels, een selectie naar te vervangen riolen, te renoveren riolen en te repareren riolen. Ook geeft het advies met betrekking tot de voorgenomen inspectieronde. De uitkomsten kunnen verder worden geoptimaliseerd door bij aantasting bijvoorbeeld, vervolgonderzoek uit te voeren naar de resterende dikte van de wand.

Analyse van strengen

Tijdens het analyseproces bij innovatief rioolbeheer wordt niet alleen gekeken naar het aantal schadebeelden die tijdens de rioolinspecties voor een bepaalde streng in de loop der tijd gevonden zijn. Ook wordt meegenomen wat de impact is als de streng onverhoopt uitvalt.

Is deze streng gelegen onder een belangrijke autoweg waardoor ongeplande herstelwerkzaamheden veel overlast voor het verkeer met zich meebrengen? Of onder een rustige zijstraat in een buitenwijk? Zijn er duizenden huizen op aangesloten? En betreft het een hoofdleiding, met veel hydraulische capaciteit, of juist niet? Kortom, welke risico’s zijn waar acceptabel en hoe sluit ik daar in het beheer en onderhoud of een kostenefficiënte wijze op aan.

Kostenbewust beheren van strengen in uw riool

Binnen Nederlandse gemeentes is het gebruikelijk om de impact van uitval van een streng niet mee te nemen in het rioolbeheer. Is een bepaald aantal schadepunten bereikt of een vastgestelde leeftijdsgrens overschreden, dan wordt nog te vaak automatisch tot vervanging overgegaan (soms al ver voor die tijd).

Een voor de hand liggende werkwijze, omdat methodes om het anders te doen tot nog toe ontbraken. Echter, omdat het aantal kritische strengen in een rioolstelsel over het algemeen beperkt is, betekent dit wel dat tot nog toe veel strengen vervangen werden die nog tientallen jaren hadden meegekund.

Uniek methode in Nederland

De methodiek analyseert waar vernieuwing echt nodig is en waar niet. Inzet van het instrument kan een gemeente vele duizenden euro's aan rioolonderhoud besparen zonder aantasting van de bedrijfszekerheid van het stelsel. Kortom: in Nederland een unieke methode!

Meer informatie? Contact

Projecten

Meer projecten laden
Meer informatie? Contact
Meer info?
0546 - 67 88 88
info@roelofsgroep.nl

Bel me terug

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

ir. P. (Peter) Wonink hoofd kenniscluster en senior adviseur Water en Riolering

Contact