0546 - 67 88 88

Stedelijk water

Water is van grote betekenis in stedelijk gebied. Dit stedelijk water kent zijn specifieke problemen en vergt een goede aanpak bij de bron.

Stedelijk water
Stedelijk water
Beleidsplannen en advies
Ontwerp stedelijk water
Realisatie
Hydrologisch onderzoek
Stedelijk water

Water is van grote betekenis in stedelijk gebied. Dit stedelijk water kent zijn specifieke problemen en vergt een goede aanpak bij de bron. Roelofs heeft jarenlange ervaring met dit onderwerp en kan u daardoor optimaal ondersteunen in alle aspecten omtrent stedelijk water.

Het stedelijk watersysteem bestaat uit grondwater, oppervlaktewater en riolering. Roelofs kan onderzoek doen naar de kwaliteit van deze bestaande systemen. De complete werking van een infiltratievoorziening kan worden gemonitord, geanalyseerd en hierin kunnen wij uiteindelijk ook beheer- en verbetermaatregelen voorstellen. Dit geldt voor zowel boven- als ondergrondse infiltratievoorzieningen.

Roelofs kan opdrachtgevers op het gebied van stedelijk water onder meer voorzien van:

 • Beleidsplannen
 • Risicogestuurd rioolbeheer
 • Advies en ontwerp
 • Hydrologisch onderzoek
 • Rioolreparatie en -renovatie
 • Realisatie van infiltratievoorzieningen, kunstwerken en dergelijke
Beleidsplannen en advies

Voor gemeenten, waterschappen, provincies en ontwikkelaars adviseren wij op alle uiteenlopende watergebieden met behulp van watertoetsen.

Onze beleidsplannen hebben een integrale blik op het beleidsveld en de inpassing in zowel de beleids- als in de ruimtelijke omgeving buiten. Door onze kennis van uitvoeren hebben onze plannen een praktische insteek. Wij zoeken daarbij altijd naar nieuwe creatieve, duurzame en uitvoerbare oplossingen.

Wij kunnen opdrachtgevers op het gebied van stedelijk water onder meer voorzien van een:

 • Gemeentelijk waterplan
 • Beleidsplan grondwater
 • Afkoppelplan
 • Regenwaterstructuurplan
 • Waterkwaliteitsspoorstudie
 • Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP)
 • Verbreed Basisrioleringsplan (vBRP)
 • Optimalisatiestudie afvalwatersysteem (OAS)
 • Watertoets
 • Waterhuishoudingsplan
 • Vele andere beleidsplannen
Ontwerp stedelijk water

Bij Roelofs kijken we breder dan de traditionele ontwerper van water- en rioleringssystemen. Dat vindt u terug in onze ontwerpen. Denkt u hierbij aan afkoppelontwerp, rioolontwerpen, beekherstel, waterhuishoudingsplan, watertoetsen, ontwerp herstel grondwatersysteem, diepinfiltratie, bergbezinkbassins, regenwaterbassins, infiltratie regenwater, wadi infiltratievoorziening, etc. Voor alle ontwerpen die te maken hebben met stedelijk water kunt u bij Roelofs terecht.

Diezelfde kennis gebruiken wij bij Roelofs ook bij het opstellen van bestekken en/of prestatiecontracten voor opdrachtgevers.

Vernieuwen in het ontwerpen van rioolrenovaties

Een bijzondere en gespecialiseerde vorm van ontwerpen is het ontwerpen van rioolrenovaties en die van relinen in het bijzonder. Relinen of relining is een techniek waarbij een riool wordt voorzien van een nieuwe binnenkant. Dit gebeurt door via de putten een kous in het bestaande riool in te brengen. De kous bestaat uit glasvezel of naaldvilt, welke na uitharding zorgt voor een waterdicht en sterk nieuw riool met een levensduur van meer dan vijftig jaar!

Ondersteuning

Naast het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen wij, als expert in relining, u ondersteunen bij kousberekeningen, rioolinspecties en controles en het opstellen van reliningsbestekken. Ook kunnen wij het toezicht houden en de directievoering verzorgen indien de werkzaamheden door derden worden uitgevoerd.

Voorheen werd er meestal gekozen om af te koppelen. De wettelijke dwang om te gaan afkoppelen is echter vervallen. Aangezien het goedkoper is om de buis te laten liggen en die te relinen, zien we dat het afkoppelen steeds minder wordt toegepast. Uiteraard kan Roelofs wel een afkoppelplan opstellen en het afkoppelen verzorgen.

Realisatie

In de afgelopen decennia zijn door de medewerkers van Roelofs een groot aantal projecten gerealiseerd op het gebied van stedelijk waterbeheer. Zo zijn voor diverse opdrachtgevers vele bergbezinkbassins en bergbezinkleidingen aangelegd.

Waterberging met infiltratievoorzieningen

De laatste jaren is extreme neerslag in toenemende mate een probleem geworden in Nederland. Het regenwater kan bij hevige regenval vaak niet snel genoeg worden afgevoerd, waardoor waterberging steeds belangrijker wordt. Infiltratievoorzieningen van regenwater zijn hierbij de oplossing. Dit zijn bijvoorbeeld waterbergingen, regenwaterbassins, bergbezinkbassins of wadi’s.

Infiltratievoorzieningen zijn uiteraard niet het enige wat wij kunnen aanleggen. Wij kunnen onder andere het volgende realiseren op het gebied van stedelijk water:

 • Regenwaterbassins
 • Infiltratievoorzieningen
 • Wadi’s
 • Bruggen
 • Gemalen
 • Sluizen
 • Stuwen
 • Vispassages
 • Waterbergingsgebieden
 • Waterbouwkundige kunstwerken
 • Kaders en oevers
 • Afkoppelen van hemelwater
Hydrologisch onderzoek

Een bodemkundig hydrologisch onderzoek beschrijft de bodemopbouw en het verloop van de grondwaterstanden en doet uitspraken over de geschiktheid voor infiltratie en het oppervlaktesysteem. De kennis van de bodemkundige en hydrologische situatie is de basis voor vele vormen van planontwikkeling!

De kwaliteit van het hydrologisch onderzoek wordt voor een groot deel bepaald door de beschikbaarheid van goede en betrouwbare data. Daarom voert Roelofs zelfstandig onderzoek uit naar de gegevens die van belang zijn in de advisering.

Klik hier voor meer informatie over hydrologisch onderzoek.

Meer informatie? Contact

Projecten

Meer projecten laden
Meer informatie? Contact
Meer info?
0546 - 67 88 88
info@roelofsgroep.nl

Bel me terug

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

ir. P. (Peter) Wonink hoofd kenniscluster en senior adviseur Water en Riolering

Contact