0546 - 67 88 88

Waterberging

Regenwater dat op een verhard oppervlak valt, zoals asfalt of een terreinverharding, kan nauwelijks in de bodem dringen. Bij een flinke regenbui kan het waterpeil snel stijgen, waardoor wateroverlast ontstaat.

Waterberging
Waterberging
Wateroverlast voorkomen
Waterbergingen van Roelofs
Waterberging

Regenwater dat op een verhard oppervlak valt, zoals asfalt of een terreinverharding, kan nauwelijks in de bodem dringen. Bij een flinke regenbui kan het waterpeil snel stijgen, waardoor wateroverlast ontstaat. Een waterberging zorgt ervoor dat dit wordt voorkomen.

Roelofs ontwerpt en realiseert niet alleen waterbergingen, maar heeft deze ook in beheer en onderhoud. Hierdoor zijn wij optimaal in staat op economisch maatschappelijke aantrekkelijke wijze een waterberging aan te leggen.

Niet alleen op eigen zandwinlocaties zijn door ons waterbergingen gerealiseerd. Voor verschillende Ruimte voor de Rivier projecten zijn ontwerpen gemaakt en is de uitvoering gerealiseerd. Binnen dergelijke projecten worden alle afwegingen gemaakt die in het moderne waterbeheer noodzakelijk zijn.

Bij het ontwerpen van een waterberging wordt gebruik gemaakt van stromingsmodellen. Ook de aanwezige ervaring met erosie en sedimentatie, bodembeschermingsconstructies, kades, dijken, kwel en grondwaterstromingen, ontgrondingen en baggeren wordt hierbij ingezet.

Wateroverlast voorkomen

Wateroverlast kan voorkomen worden door in het landschap en in de stad ruimte te maken voor de opslag van water. Ruimte voor water of waterberging noemen we dit bij Roelofs. Hiervoor bieden wij een aantal oplossingen, zoals de aanleg van waterbergingen aan de randen van de stad, het aanleggen en inrichten van inundatiegebieden, beekherstel en rivierverruiming. Op deze wijze creëren wij opslagcapaciteit en dragen wij bij aan verfraaiing van het landschap. Ook onze eigen zandwinplassen zijn ingezet voor waterberging via de diverse regionale waterbeheerders.

Water zoekt de weg van de minste weerstand en om dit op te sluiten adviseren, ontwerpen en realiseren wij ook waterkeringen en hoogwaterkeringen. Onze ingenieurs informeren u graag over het terugdringen van wateroverlast en komen altijd tot de beste oplossing wat betreft de waterberging.

Integrale aanpak van waterbergingslocaties

Roelofs ontwerpt en realiseert niet alleen waterbergingslocaties, maar beheert ze ook. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan beekherstel. Verschillende van onze zandwinlocaties zijn ingericht als waterberging. Dat geldt voor de locaties in Steenwijk en Hoogeveen. Deze locaties zijn door in- en uitlaatwerken verbonden met het regionale watersysteem. De laad-, los- en sorteerinstallaties van de zandwinningen zijn voldoende hoog aangelegd. Onze zandwinlocatie in Heerenveen is zelfs onderdeel van de Friese boezem.

Roelofs heeft hiermee alle kennis in huis om dit type projecten als geheel of als deelproject te ontwerpen en/of te realiseren.

Waterbergingen van Roelofs

Het beheer en onderhoud van waterbergingen heeft te maken met de rijke historie van Roelofs en de wijze waarop al jaren invulling wordt gegeven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zowel wateroverschotten als watertekorten leidden ertoe dat Roelofs er voor heeft gekozen de waterpotenties van de aanwezige zandwinningen in overleg met de waterschappen ter beschikking te stellen voor regionale watervraagstukken.

Waterberging bij eigen zandwinning

Een drietal zandwinningen van Roelofs fungeren op dit moment als noodberging in de regionale watersysteem van de boezem van West Fryslan (90 hectare waterberging) en het hoofdwatersysteem van Reest en Wieden (45 hectare waterberging). Vooral de inzet van de locatie Traandijk Oshaar nabij Hoogeveen draagt bij aan de waterveiligheid van de stad Meppel.

Werkzaamheden

Roelofs heeft de inrichting van de waterbergingen ontworpen en gerealiseerd. Naast het op hoogte brengen van laad- en losgelegenheden betekende dit de aanleg kaden, inlaat- en uitlaat constructies. Deze constructies zijn geautomatiseerd. De inzet van de noodbergingen wordt door het waterschap gestuurd. De automatische sturingsregelingen voor het vullen en ledigen van de voorziening zijn door de hydrologen van Roelofs ontworpen.

Meer informatie? Contact

Projecten

Meer projecten laden
Meer informatie? Contact
Meer info?
0546 - 67 88 88
info@roelofsgroep.nl

Bel me terug

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

ir. P. (Peter) Wonink hoofd kenniscluster en senior adviseur Water en Riolering

Contact