0546 - 67 88 88

Afkoppelen Pilotgebied Putten

Het project
In het oostelijk deel van kern Putten moet circa 37,5 ha. afgekoppeld worden. Om de haalbaarheid van afkoppelen op waarde te kunnen schatten en een bewuste keuze te kunnen maken voor de beste afkoppeltechniek is een pilotgebied aangemerkt waar de mogelijkheden worden verkend. Het project heeft tot doel om uit alle potentiële infiltratiemogelijkheden de meest robuuste (passende) in relatie met de budgettair/economisch meest voordelige opties voor de kern Putten technisch uit te werken en middels een RAW-bestek op de markt te zetten.

De voorkeur gaat uit naar het zo dicht mogelijk bij de bron infiltreren om te voorkomen dat de openbare ruimte geheel gereconstrueerd dient te worden, met (verkeers)overlast tot gevolg. Hiervoor is een uitgebreide gebiedsinventarisatie uitgevoerd, waarna de verschillende infiltratietechnieken middels een Multi Criteria Analyse afgewogen zijn. Hierbij zijn aspecten als: inpasbaarheid, aanlegkosten, beheerkosten, beheeraspecten, robuustheid, levensduur van het systeem en overlast tijdens aanleg- en onderhoudsfase per type voorziening beoordeeld. Gekozen is voor het op grote schaal toepassen van verticale infiltratiebronnen met voorgeschakelde Save-kolken en aanvullend extra krattenvelden op risico-locaties. Daar waar ruimte in groenvoorzieningen aanwezig is, moeten wadi’s worden toegepast. Binnen het pilotgebied bleek het toepassen van wadi’s niet haalbaar te zijn.

Op basis van de voorkeurstechnieken is een VO, DO en bestek opgesteld voor het Pilotgebied. Per deelgebied is beoordeeld hoeveel verticale infiltratiebronnen nodig zijn om te voorzien in de verwerking van een T=10 bui conform de richtlijnen uit de Leidraad Riolering. De afvoercapaciteit per bron is vastgesteld op basis van de doorlatendheid van de ondergrond, de lengte en diameter van de bron, de veiligheidsfactor en het afvoerende verharde oppervlak dat er op aangesloten is.

Bijzonderheden
Bij de uitwerking van het bestek zijn bestaande principes voor verticale infiltratie en producten en materiaalgebruik beoordeeld en verder ontwikkeld. Onder ander heeft dit op verzoek van Roelofs bij de firma Wavin geleid tot het doorontwikkelen van een speciaal schachtstuk waarmee de aansluiting van de putafdekking op de verticale infiltratiebron eenvoudiger te maken is en de veiligheid met betrekking tot valgevaar is geoptimaliseerd. In het kader van het project is dit alleen voor ø800 mm bronnen gedaan. Op basis van de goede ervaringen tijdens de uitvoering heeft de Wavin ervoor gekozen om na afloop van het project ook een dergelijk schachtstuk te ontwikkelen voor de verticale infiltratiebronnen met een diameter van ø500 mm.

Aanbesteding
Na het opstellen van het bestek en tekeningen heeft Roelofs een inschrijvingsleidraad opgesteld voor de aanbesteding. De opdrachtgever had daarbij de wens om de aannemer te selecteren op basis van een optimale prijs-kwaliteitverhouding. Dit zou derhalve niet uitgedrukt worden in geld (fictieve aanneemsom) maar in een ‘prijs per kwaliteitspunt’. Deze verhouding wordt bepaald door de inschrijfprijs te delen door de totale kwaliteitscore. De uitkomst is een prijs per kwaliteitspunt en is afgerond op twee (2) decimalen.

Namens Roelofs heeft een betrokken medewerker deelgenomen aan de beoordeling van de ingediende Plannen van Aanpak.

Project in cijfers
De projectvoorbereiding en begeleiding van de aanbestedingsprocedure had betrekking op de volgende hoofdwerkzaamheden:
• Aanbrengen 84 stuks infiltratiebronnen ø800 mm, diepte tot 6,0 m minus maaiveld
• Aanbrengen 96 stuks infiltratiebronnen ø500 mm, diepte tot 6,0 m minus maaiveld
• Aanbrengen 6 stuks krattenvelden variërend van 15 t/m 41 m3/veld
• Aanbrengen 230 stuks kolken incl. leidingwerk
• Grond- en straatwerkzaamheden
• Minimaliseren van de overlast en het optimaliseren van de bereikbaarheid met behulp van een goede uitvoeringsstrategie en fasering.
• Uitvoeren van omgevingsmanagement binnen de projectomgeving waarbinnen het werk wordt aangebracht.

Foto's

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in:

Projectinformatie

Opdrachtgever
Gemeente Putten

Provincie
Gelderland

Aanvang project
oktober 2013

Oplevering project
juli 2014

Expertises

Contactgegevens

Roelofs Den Ham

E-mail
info@roelofsgroep.nl

Telefoon
0546- 67 88 88ing. M. (Martin) Reurink
regiomanager Advies en Ontwerp

Vestiging
Hoofdkantoor Den Ham
Dorpsstraat 20
7683 BJ Den Ham
Tel: +31 (0) 546 67 88 88

Contact