0546 - 67 88 88

CO2-prestatieladder

Roelofs heeft een ambitieus milieubeleid geformuleerd en het initiatief genomen om haar producten en diensten te verduurzamen. Als onderdeel van dit initiatief zijn we succesvol opgegaan voor certificering van de CO2-prestatieladder, geïntroduceerd door ProRail. Sinds oktober 2010 is Roelofs in het bezit van het certificaat CO2-bewust certificaat niveau 5.

CO2 beleid
De prestatieladder heeft ervoor gezorgd dat wij al onze CO2-emissiebronnen hebben geïnventariseerd en vastgelegd in een CO2-Footprint. Dit is de basis om de PDCA-cyclus (PDCA staat voor Plan - Do - Check - Act) verder te gaan doorlopen; met andere woorden; door kennis te hebben van de eigen CO2-emissieprestaties willen we vervolgens reductiemogelijkheden identificeren en onszelf ambitieuze doelstellingen opleggen en realiseren.

Invalshoek A: Inzicht
Roelofs registreert en rapporteert zijn CO2-emissies conform de NEN-ISO 14064-1. Het energieverbruik en diens resulterende emissies zijn opgedeeld in drie groepen. Emissies die direct worden uitgestoten (zoals benzine en gas), emissies die indirect worden uitgestoten (zoals opgewekte elektriciteit) en overige emissies. Deze onderverdelingen worden scopes genoemd.

De nulmeting van Roelofs is gebaseerd op kalenderjaar 2014. Hieruit is gebleken dat het grootste deel van de uitstoot in scope 1 door Roelofs wordt veroorzaakt door het wagenpark en de post Verkeer en Vervoer. Voor scope 2 geven de emissiebronnen een uitstoot die ongeveer gelijk is. Voor scope 3 is de geanalyseerde stroom van de APW (asfaltcentrale waar Roelofs het grootste deel van zijn asfalt inkoopt) de grootste.

Halfjaarlijks updaten we deze cijfers met actuele gegevens, zodat de opgestelde reductiedoelstellingen gemonitord kunnen worden. 

Bekijk hier de emissie inventaris 2018

Nieuwbrief CO2 prestatieladder 2018 - 1

De halfjaarlijkse rapportages/nieuwsbrieven en andere documentatie van de afgelopen jaren zijn hieronder weergegeven:
Energie Management plan 2015 - 2019

Materiele emissies Scope 3 (2017)

Emissie-inventaris 2017

Nieuwsbrief CO2 prestatieladder 2 - 2017 
Nieuwsbrief CO2 prestatieladder 1 - 2017 
Nieuwsbrief CO2 prestatieladder 2 2016  
Afvalmanagement_Eco_Scan_Sita 2016 
Nieuwsbrief_CO2_prestatieladder_2016

Invalshoek B: Reductie
Gezien de reductie die reeds heeft plaatsgevonden in 2009-2014 door onder andere het gebruik van groene stroom en het leasebeleid, stelt Roelofs zichzelf een kwantitatieve doelstelling voor 2020. Deze is gebaseerd op al gemaakte vooruitgang in de CO2-reductie en de aanvullende doelstellingen.

Concrete doelstelling:
5% CO2-reductie aan het eind van 2019 op scope 1 en 2 ten opzichte van 2014.
De doelstelling wordt periodiek geëvalueerd om te zien of Roelofs nog op het goede spoor zit. Deze controle is ingebed in de KAM-voortgangsrapportage aan het directie- en managementteam van Roelofs. Om te kunnen rapporteren over de voortgang van deze doelstelling, is het noodzakelijk dat de doelstelling wordt onderverdeeld in subdoelstellingen voor de verschillende jaren. Deze onderverdeling ziet er als volgt uit:

• 2015: reductie van 1%
• 2016: reductie van 1%
• 2017: reductie van 1%
• 2018: reductie van 1%
• 2019: reductie van 1%

Gezamenlijk zal dit de reductie van 5% moeten bewerkstelligen.
Roelofs verdisconteerd op basis van, onder andere, omzet en aantal personeelsleden om zo toch een reëel beeld te schetsen van het verloop van de CO2-uitstoot.

Nu in kaart is gebracht hoeveel CO2 Roelofs uitstoot in scope 1, 2 en 3 kan begonnen worden met het reduceren van deze uitstoot. Roelofs is hier al geruime tijd mee bezig en heeft al verschillende initiatieven opgestart.

In het energiemanagementplan wordt omschreven op welke manier wij CO2-emissies beperken.

Bekijk hier het energiemanagementplan 2.0

Invalshoek C: Transparantie
Naast het in kaart brengen van de CO2-uitstoot en reductiedoelstellingen is het ook belangrijk deze structureel te rapporteren, zowel intern als extern. Intern worden de updates bekend gemaakt via het intranet en de nieuwsbrieven Duurzaam Ondernemen. Extern wordt dit gedaan middels de website en het MVO-jaarverslag.

Daarnaast is ook de dialoog met externe partijen van belang. Momenten hiervoor zijn opgenomen in het plan. Hiermee worden alle communicatiepunten gestructureerd opgenomen met vastgelegde taken, verantwoordelijkheden en de wijze van communicatie, zie ook het communicatieplan.

Bekijk de MVO communicatieplanning

Invalshoek D: Participatie
Roelofs werkt intensief samen met verschillende partners met als doel bundeling van competenties en kennis om de gemeenschappelijke ambities te delen en aan te scherpen.
Roelofs neemt deel aan onderstaande initiatieven/samenwerkingen:

Zie voor meer duurzame initiatieven ook de pagina innovaties.

Meest materiele emissies EIS 4A1

Contact opnemen

Heeft u een vraag suggestie of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanmelden voor de Roelofs nieuwsbrief
Ik ben geïnteresseerd in: