Nieuws

Besparing op hergebruik materialen!

10-10-2014

Vandaag is het de landelijke Dag van de Duurzaamheid. Even weer een moment om stil te staan hoe Duurzaam Ondernemen is geïntegreerd in de algehele bedrijfsstrategie van Roelofs.

Duurzaam ondernemen doe je met elkaar; de medewerkers, de opdrachtgevers, contractpartners en andere belanghebbenden. Door samen in gesprek te gaan en de principes van duurzaamheid actief uit te dragen en te stimuleren. Eén van de voorbeelden is dat er onlangs een onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Provincie Overijssel naar het hergebruik van vrijkomend materiaal.

Hergebruik vrijkomend materiaal
In het kader van de raamovereenkomst met de provincie Overijssel is er een onderzoek gedaan naar het hergebruik van vrijkomend materiaal tijdens de infrawerken in de provincie Overijssel. De aanleiding voor dit onderzoek is de beleidsnota duurzame ontwikkeling die door de provincie is vastgesteld. Hierin zit onder andere een actieplan met onderzoeksvragen hoe de aanleg, het beheer en onderhoud van wegen en kanalen verduurzaamd kan worden. Eén aspect waarbij duurzaamheidswinst te behalen valt, is het hergebruik van materialen.

Tot 20 euro per ton asfalt besparing
De doelstelling van het onderzoek is het vaststellen wat de aard en omvang van het uitkomend herbruikbaar materiaal is, het bepalen van de toegevoegde waarde; kwalitatieve uitspraken doen over CO2-reductie als gevolg van inzet herbruikbaar materiaal, het toepassen van duurzaamheid binnen RAW-bestekken en een advies formuleren op het gebied van het gebruik van EMVI voor het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. Aan de hand van een zogenaamde kansenkaart is per materiaal en/of bouwstof vastgelegd welke duurzaamheidskansen er liggen.

Hieruit is onder andere gebleken dat er door het gebruik van regeneratieasfalt voor onder/tussenlagen 9 tot 18 euro per ton asfalt te besparen valt. Voor de deklagen is ook een besparing van 15 tot 20 euro per ton asfalt berekend. Dit is één van de voorbeelden van de besparingen die mogelijk zijn. Daarnaast zijn er nog andere projectspecifieke besparingen geconstateerd.

Om het gebruik van ‘hergebruik van materialen’ als EMVI-criterium te stimuleren zijn er meerdere opties. Er zou bijvoorbeeld gebruik gemaakt kunnen worden van DuboCalc, waarin op basis van de aard van het project een maximale MKI (Milieu Kosten Indicator) wordt meegegeven aan de inschrijvers, ook zou er een maximale CO2-uitstoot kunnen worden meegegeven aan de inschrijvers. Hierbij dient dan wel onderscheid gemaakt te worden tussen de operationele CO2-uitstoot en de uitstoot als gevolg van het gebruik van specifieke materialen.

Zo speelt duurzaamheid continu een belangrijk aandachtspunt over de gehele breedte. Bovenstaand is slechts één van de vele voorbeelden. Kijk hier voor meer informatie over Roelofs en maatschappelijk verantwoord ondernemen.