Landelijk Water

We hebben te maken met klimaatveranderingen, een dalende bodem en een stijging van de zeespiegel. Veel vraagstukken met betrekking tot landelijk water, of deze nu lokaal of meer regionaal van aard zijn, vragen een goede analyse van het watersysteem. In een systeemanalyse komen grondwater, oppervlaktewater en in veel gevallen rioleringssysteem samen. Deze analyses worden gebruikt in diverse studies, zoals studies naar het oplossen van grondwateroverlast, bemalingsplannen en/of waterhuishoudingplannen. Roelofs denkt hier graag in mee en ontwerpt en realiseert praktische, haalbare oplossingen op het gebied van landelijk water.

Roelofs beheert tien zandwinplassen. Verschillende van deze plassen zijn ingericht als noodberging en spelen daarbij een rol in de regionale wateropgave. Roelofs draagt daarmee bij aan het beheersen van de gevolgen van de klimaatverandering. De inrichting en het ontwerp van de in- en uitlaat voorzieningen alsmede de realisatie zijn door Roelofs verzorgd.

Op het gebied van landelijk water ondersteunt Roelofs onder andere bij het maken van:

 • Watersysteemanalyse
 • Peilbesluiten
 • Baggerplan en irrigatieplan
 • Wateraanvoerplan, doorspoelplan en calamiteitenplan
 • Oplossingen op het gebied van regionale wateroverlast, droogte, ecologie en de waterkwaliteit
 • Zoetvoorziening en hoogwatervoorziening
 • Poldergemalen en natuurvriendelijke oevers

Vispassage

Water biedt vele kansen. Vispassages die dienen als visvriendelijke waterbouwkundige kunstwerken bijvoorbeeld. Bij onze ontwerpen van waterbouwkundige constructies denken wij goed na over hoe wij de voorzieningen zoals vispassages visvriendelijker kunnen maken, zodat ook vismigratie verder gestimuleerd wordt. Bij gemalen passen we, waar mogelijk, visvriendelijke pompen toe en ook sluisbeheer kan visvriendelijk worden ingericht.

Bij Roelofs helpen we u graag bij het ontwerpen en aanleggen van allerlei soorten vispassages. Denk hierbij aan alle mogelijke soorten vispassages, zoals:

 • Bekkenpassage of cascade vistrap
 • Hevelvistrap
 • Omleiding door middel van een bypass

Vismigratie bevorderen

Vispassages worden ingezet om de vismigratie te bevorderen. Met vismigratie wordt het zwemmen van vissen tussen verschillende leefgebieden bedoeld. Als vissen niet vrij heen en weer kunnen bewegen heeft dat negatieve gevolgen voor de populatie. Stuwen en gemalen, die nodig zijn voor het waterbeheer, zijn grote obstakels voor vissen. Met een vispassage kunnen vissen van beneden naar boven zwemmen en zo deze obstakels overbruggen.

Om een vispassage goed te laten functioneren wordt er bij het ontwerp rekening gehouden met:

 • Het type vis
 • De stroomsnelheid
 • Het te overbruggen hoogteverschil
 • De beschikbare ruimte

Beekherstel

Voorheen werden beken ingericht op een optimale waterafvoer en een effici├źnt onderhoud. Vandaag de dag worden er veel meer eisen gesteld aan de inrichting van beken, ook wel beekherstel genoemd. De kwaliteit van natuur en landschap is een belangrijke rol gaan spelen. Uiteraard hebben verdrogingsbestrijding en het voorkomen van extreme piekafvoeren hierbij nog steeds de aandacht.

Roelofs ontwerpt en realiseert verschillende projecten in het kader van beekherstel en rivierverruiming. Denk hierbij aan:

 • Rivierverruiming
 • Ontwerp en aanleg vispassages
 • Baggerwerken opstellen
 • Aanleg waterbergingen
 • Realisatie meanders

Ontwerp en realisatie van beekherstel


Beekherstel is gericht op het herstellen van natuurlijke processen zoals de morfologie, het natuurlijk afvoerregime en vegetatieontwikkeling. Roelofs helpt opdrachtgevers hierbij. Zo zijn er voor verschillende waterschappen bijvoorbeeld vispassages ontworpen en aangelegd.

Vanuit cultuurhistorisch oogpunt worden in stedelijk gebied oude sprengen, watergangen en beken hersteld. Een bijkomend voordeel is dat de beken net als vroeger een grote rol kunnen vervullen in de stedelijke wateropgave en natuurvriendelijke inrichting. Herstel van beken in de stad of het dorp brengt oude waterstructuren terug. Deze kunnen mede een oplossing bieden aan de berging en afvoer van neerslag van afgekoppelde verharde oppervlakken.

Waterberging

Regenwater dat op een verhard oppervlak valt, zoals asfalt of een terreinverharding, kan nauwelijks in de bodem dringen. Bij een flinke regenbui kan het waterpeil snel stijgen, waardoor wateroverlast ontstaat. Een waterberging zorgt ervoor dat dit wordt voorkomen. Roelofs ontwerpt en realiseert niet alleen waterbergingen, maar heeft deze ook in beheer en onderhoud. Hierdoor zijn wij optimaal in staat op economisch maatschappelijke aantrekkelijke wijze een waterberging aan te leggen.

Niet alleen op eigen zandwinlocaties zijn door ons waterbergingen gerealiseerd. Voor verschillende Ruimte voor de Rivier projecten zijn ontwerpen gemaakt en is de uitvoering gerealiseerd. Binnen dergelijke projecten worden alle afwegingen gemaakt die in het moderne waterbeheer noodzakelijk zijn.

Bij het ontwerpen van een waterberging wordt gebruik gemaakt van stromingsmodellen. Ook de aanwezige ervaring met erosie en sedimentatie, bodembeschermingsconstructies, kades, dijken, kwel en grondwaterstromingen, ontgrondingen en baggeren wordt hierbij ingezet.


Heeft u een vraag of opmerking?