Ontwerp, inrichting en uitvoering

De hoge verkeersintensiteiten in Nederland zorgen ervoor dat er creatief naar mobiliteitsvraagstukken gekeken moet worden. Wij zetten onze kennis graag in om een passend ontwerp te bieden, dat tevens door ons gerealiseerd kan worden.

Roelofs gaat voor totaaloplossingen die een meerwaarde leveren aan de ruimte. Dit is ook terug te zien in de opbouw van de producten en diensten.

Op het gebied van Mobiliteit kunnen wij onder meer ontwerpen en inrichtingen realiseren voor rotondes en kruispunten, wegen, fietspaden, schoolomgevingen en bedrijventerreinen. Ook het ontwerpen en aanleggen van bijvoorbeeld parkeerplaatsen, wegen, fietspaden en andere infrastructurele voorzieningen kan door Roelofs worden uitgevoerd.

Gefaseerd ontwerpen en inrichten

Vaak vindt tijdens de ontwerpfase afstemming plaats met andere disciplines met betrekking tot de ruimtelijke ordening en verkeerstechniek. Binnen het verkeerskundig ontwerp worden de uit het verkeersonderzoek verkregen resultaten als uitgangspunt genomen. Uiteraard wordt ook gelijk goed nagedacht over het integraal ontwerp.

Van schets tot definitief ontwerp

Het proces van ontwerp en inrichting verloopt gefaseerd. Stap voor stap komen we in goed overleg met de opdrachtgever van schets tot definitief verkeerskundig ontwerp.

Globaal zijn de volgende fasen te onderscheiden:

  • Schetsen
  • Principeprofielen
  • Schetsontwerp
  • Voorlopig ontwerp
  • Definitief ontwerp

Binnen elke fase worden er in veel gevallen tevens dwarsprofielen gemaakt. Op elk niveau voorzien we u graag van kostenramingen. Desgewenst kan tevens de voorbereiding worden gedaan in de vorm van bestek en tekeningen volgens de RAW systematiek.

Duurzaam Veilig

Een belangrijk uitgangspunt voor ontwerp en inrichting zijn de richtlijnen van het CROW en het pakket “Duurzaam Veilig”. De kenmerken van Duurzaam Veilig laten wij terugkomen in de ontwerpen. Functionaliteit is bijvoorbeeld één van de vijf principes van Duurzaam Veilig. Er is hierbij sprake van categorisering en bij elke weg hoort een bepaalde weginrichting en belijning.

De producten op gebied van Mobiliteit, zoals ontwerpen en inrichtingstekeningen, worden hier dan ook zoveel mogelijk op afgestemd.

Verlichting openbare ruimte

Het ontwerp van de openbare verlichting wordt vaak al betrokken bij de uitwerking van de infrastructuur. Vanuit de advisering stelt Roelofs beleidsplannen op voor openbare verlichting en kan tevens de communicatie omtrent het beleidsplan verzorgd worden.

Ook kan Roelofs van dienst zijn met:

  • Adviseren omtrent dynamisch verlichtingsmanagement
  • Uitvoeren van lichtsterkteberekeningen
  • Toezicht en directievoering tijdens uitvoering openbare verlichting projecten
  • Bepalen (vervangings)kosten
  • Opstellen overzicht besparing energiekosten openbare verlichting

Als organisatie houden we goed rekening met de situatie per fase van het werk. Denk hierbij aan de locatiekeuze met de inrichting van de woonrijpsituatie of het tijdig informeren van de bewoners bij reconstructies. Door de werkzaamheden mee te nemen met de werkzaamheden van de civiele aannemer en/of nutsbedrijven wordt de overlast beperkt en kan de opdrachtgever kosten besparen.

Onderstaand een kruipuntsimulatie met VISSIMHeeft u een vraag of opmerking?