Klimaatneutraal in 2030

Hoe kan je de circulaire transitie agenda integreren in de bouwprocessen?

Vanuit het eerste civiele circulaire project in Nederland – Renovatie wijk De Parken in Apeldoorn hebben wij veel kennis en ervaring opgedaan.  Ontwerpprincipes,  De Milieu Kosten Indicator-waarde (MKI- Waarde) en de levenscyclusanalyse (LCA) hebben een belangrijke rol gespeeld tijdens dit project.

Bij het de renovatie van de openbare ruimte in De Parken doen we het anders. De gemeente Apeldoorn werkt samen met inwoners, het bedrijfsleven en onderwijs aan een duurzame toekomst van de wijk. Aan de basis ligt een circulaire economie. Dit vraagt om een fundamentele omslag in denken en samen doen! Samen maken we keuzes voor een duurzame toekomst in De Parken.

 

Als ontwerper, adviseur en aannemer in de openbare ruimte, voelt Roelofs een grote verantwoordelijkheid richting huidige en toekomstige gebruikers van de infrastructuur en de impact van onze projecten op hun omgeving. Om circulaire intenties en milieuplannen concreet te maken, stelt Roelofs zichzelf een doel: klimaatneutraal in 2030. Een klimaatneutrale organisatie gaat zuinig om met energie, zodat ze geen bijdrage levert aan het opwarmen van de aarde. De CO2 die toch nog vrijkomt wordt gecompenseerd, zodat er netto geen broeikasgassen bijkomen.

DNA

Deze zelfreflectie en bereidheid tot verandering zit in ons DNA. We zijn we van oorsprong namelijk een familiebedrijf, met als rode draad in onze geschiedenis: het meebewegen met behoeftes in de markt, samenwerkingen in innovaties en oog voor de omgeving.


Roelofskompas

Als integrale kennispartner kijken we bij alles wat we doen, hoe we dit doel kunnen bereiken. Niet alleen intern, maar ook met opdrachtgevers en partners zoeken we naar innovaties, concrete toepassingen en inspireren we elkaar richting een betere wereld. Dit betekent veel meer dan alleen het reduceren van CO2. In de 7 pijlers van het Roelofskompas krijgt dit doel een concrete vorm:

  • Biodiversiteit
  • Smart technology
  • Energie
  • Slim werken
  • Leven lang leren
  • Mobiliteit
  • Circulaire economie

Referentieproject: Renovatie wijk De Parken in Apeldoorn

Het is de eerste circulaire civiele aanbesteding in Nederland. In plaats van uitgebreide bestekken, een juridisch ingestoken toonzetting en een uitvraag (grotendeels) op prijs, is Roelofs geselecteerd op basis van visie, (circulaire) innovatie en samenwerkend vermogen. Deze werkwijze zorgt voor concretisering van de circulaire ambities en sluit aan bij de doelstelling van circulair werken.

lees meer

Begeleiding zonneweides en windparken

Vormen van duurzame energie zoals zonneweiden en windparken zijn momenteel in opkomst. Bij het realiseren hiervan zijn de ruimtelijke inpassing en effect op de natuur eerste aandachtspunten om te komen tot een goede visie.

Lees meer

Heeft u een vraag of opmerking?