Stedelijk Water en Riolering

Water is van grote betekenis in stedelijk gebied. Het is van belang dat water en riolering in stedelijk gebied op orde zijn en blijven, zodat we nu en in de toekomst droge voeten houden en kunnen blijven genieten van water in de stad. De afgelopen decennia zijn er al grote stappen gezet om het functioneren van rioolstelsels te verbeteren, grondwateroverlast te verminderen en om de waterkwaliteit te verbeteren. Door klimaatverandering en veranderende inzichten in onder meer de inrichting van stedelijk gebied en water in de stad komen er echter ook nieuwe uitdagingen op ons af.

Onze insteek is om bij het uitwerken van beleid en maatregelen ook zoveel mogelijk kansen te benutten. Het gaat dan niet alleen om het zoeken naar samenloop met andere projecten, maar ook om iets extra’s te bieden om de leefomgeving in steden verder te verbeteren. Bijvoorbeeld meer ruimte om te recreëren, verminderen van hittestress en het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Geavanceerde programma’s met alle mogelijkheden

Wij maken gebruik van de meest actuele reken- en tekenprogramma’s zoals Infoworks ICM (volledig geïntegreerde 1D/2D riool-maaiveld berekeningen), 3D wateroverlast, het inpassen van plaatjes en filmpjes en het 3D ontwerpen van maatregelen. Om de mate van wateroverlast inzichtelijk te maken, maken wij gebruik van risicoanalyses, waarbij een verscheidenheid van extreme buien wordt doorgerekend.

Roelofs kan voorzien in:

 • Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) en kostendekkingsplan
 • Afvalwaterketenplan en OAS
 • Waterhuishoudingsplan en watertoets
 • Basisrioleringsplan en stresstest wateroverlast
 • Afkoppel(master)plan
 • Gemeentelijk waterplan
 • Rioolinspectieplan
 • Calamiteitenplannen
 • Rekenkameronderzoek

Hydraulische berekeningen

Voor het uitvoeren van hydraulische berekeningen aan rioolstelsels en oppervlaktewater maken wij gebruik van de meest recente en nauwkeurige software: Infoworks ICM. Met dit hydrodynamische rekenprogramma kunnen rioolstelsel, maaiveld en oppervlaktewater volledig geïntegreerd doorgerekend worden. De volledige koppeling van het 1D riool/oppervlaktewatermodel en het 2D maaiveldmodel maakt het mogelijk om de omvang en gevolgen van wateroverlast zeer nauwkeurig te berekenen.

Een betrouwbaar rioolmodel valt of staat met nauwkeurige en goede input. Wij controleren de gegevens op volledigheid en kwaliteit volgens de door ons veelvuldig toegepaste werkwijze, die is vastgelegd in ons modelleerprotocol. Aan de hand van deze theoretisch controleslagen wordt veel inzicht verkregen in het stelsel. Ook wordt het opgebouwde model met rioleringsmedewerkers van de gemeente doorgenomen, zodat eventueel de laatste benodigde informatie door ons kan worden geïnventariseerd of ingemeten.

Riool afvoerend (on)verhard oppervlak

Op basis van rioolmodel, BGT, BAG en AHN wordt het op het riool afvoerend (on)verhard oppervlak bepaald. Uit het rioolmodel wordt het type stelsel en de begrenzing van de bemalingsgebieden afgeleid. De BGT geeft het type openbare verharding en vanaf de BAG en AHN kan bepaald worden of een dak vlak of hellend is. Per wijk kan nog een bepaald percentage particuliere verharding toegevoegd worden. Indien er sprake is van onverharde oppervlakken die mogelijk bij extreme neerslag afvoeren naar het rioolstelsel, dan worden deze mee gemodelleerd in het rekenmodel. Omdat alle benodigde informatie openbaar en van goede kwaliteit is, kunnen wij volledig autonoom het verhard oppervlak aan het rioolmodel toevoegen, en de opdrachtgever maximaal ontzorgen.

Oorzaak wateroverlast bepalen

Met de komst van het AHN2 en AHN3 is het nu mogelijk om gebiedsdekkende hoogtekaarten toe te voegen in het rekenprogramma. Hierdoor kan berekend water op straat uit het rioolmodel over het maaiveld afstromen naar lager gelegen delen en daar het rioolstelsel weer instromen of afstromen naar groenstroken of oppervlaktewater. De verkregen stroombanen geven een goed inzicht in de afstroming over het maaiveld. Door het aanbrengen van wijzigingen in maaiveldhoogtes in het rekenmodel (bijvoorbeeld het verwijderen of verlagen van trottoirbanden), kan bekeken worden of het berekende water op straat naar een lager gelegen deel kan worden afgevoerd, waarbij het niet meer kan leiden tot schade of overlast. Op deze manier wordt veel beter inzichtelijk wat de oorzaak van wateroverlast is en welke maatregelen mogelijk zijn.

Indien meetdata voorhanden is kan het opgebouwde model nog gevalideerd worden. Hierbij worden een aantal validatie slagen uitgevoerd: controle droogweerafvoer, controle capaciteit gemalen, controle hoogte overstorten en controle aangesloten verhard oppervlak.

Basis voor stresstest wateroverlast

Met het opgebouwde model kunnen vervolgens berekeningen uitgevoerd worden. Hiervoor maken wij gebruik van de standaardbuien uit de Leidraad Riolering, maar ook van extreme buien, zoals de Vlaamse composietbuien, de extreme buien van Herwijnen, Kopenhagen e.d., de door Meteoconsult opgestelde extreme-neerslagcurven voor de 21e eeuw of een in de afgelopen jaren gevallen extreme bui in de gemeente.

Het opgebouwde model en de resulterende berekeningen vormen een uitstekende en nauwkeurige basis voor de stresstest wateroverlast en voor de risicoanalyse wateroverlast.

Risicoanalyse wateroverlast

Het traditioneel beheer van rioolstelsels is vaak normgericht. Een alternatieve benadering is risicogestuurd beheer voor wateroverlast. Met deze methode kunnen beslissingen over te nemen maatregelen op een meer doelmatige manier worden genomen.

Gemeentes nemen bij risicogestuurd beheer investeringsbeslissingen niet op basis van normen, maar op basis van een gedegen risicoafweging, die wordt afgezet tegen de realisatiedoelen voor het beheer van het stedelijk (afval)watersysteem. De essentie van risicogestuurd beheer is het beheersen van de risico’s door het maken van keuzes die gebaseerd zijn op de gevolgen van wateroverlast.

Lees hier meer over risicoanalyse wateroverlast

Meten en monitoren

Wat is de invloed van een overstort op de waterkwaliteit? Werkt een wadi zoals die is ontworpen? Hoe reageert de grondwaterstand onder invloed van neerslag? Dit zijn allemaal vragen die beantwoord kunnen worden door te gaan meten. Voor meetcampagnes beschikt Roelofs over meetinstrumenten die voor kortere of langere tijd op locatie geïnstalleerd kunnen worden. De meetresultaten worden door onze specialisten geanalyseerd en geïnterpreteerd.

Met onze rioolmodellen kunnen we het gedrag van het rioolsysteem nabootsen aan de hand van werkelijk gevallen regenbuien. De data wordt in het rioleringsmodel gezet, waarbij wordt uitgerekend hoe de waterstanden in de rioolbuizen omhoog en omlaag gaan en hoe de gemalen en overstorten functioneren. De berekende waarden worden vervolgens vergeleken met de gemeten waarden in het rioolstelsel. Aan de hand hiervan kan worden bepaald of het bestaande rioolmodel goed is, waar en hoe het model verbeterd kan worden en of er nog nader onderzoek nodig is.

Wij bieden onder andere de volgende diensten en onderzoeken aan:

 • Validatie rioolmodel
 • Monitoringsplan en meetplan
 • Smart Sensoring en Smart Technology
 • Real Time Control
 • Grondwaterstanden
 • Functioneren infiltratievoorzieningen, randvoorzieningen, rioolstelsels, etc.
 • Waterdoorlatende verharding
 • Begeleiden meetprogramma en inrichten meetlocatie

Grondwateroverlast

In de Waterwet is de zorgplicht voor grondwater opgenomen. De Waterwet stelt dat de gemeente zorg draagt voor het handhaven van een grondwaterstand in het openbaar gemeentelijk gebied. Hiermee wordt voorkomen dat er structureel nadelige gevolgen ontstaan voor de aan de grond gegeven bestemming. Zo geeft het inrichten van een grondwatermeetnet de gemeente meer inzicht in de fluctuatie van de grondwaterstanden in het bebouwde gebied, waarmee het inzicht verwerft in kans van optreden van grondwateroverlast en grondwateronderlast.

Grondwateroverlast en grondwateronderlast dienen natuurlijk voorkomen te worden. Feitelijk komt het erop neer dat de gemeente zorgt voor een ‘goede’ grondwaterstand in openbaar gebied en dat de particulier verantwoordelijk is voor de eigen woning en het eigen perceel. Bij Roelofs helpen we graag bij het zoeken naar en/of realiseren van een oplossing voor het tegengaan van grondwateroverlast en grondwateronderlast.

Roelofs biedt haar opdrachtgevers onder meer de volgende diensten aan:

 • Grondwateronderzoek
 • Systeemanalyse
 • Drainageplannen

Heeft u een vraag of opmerking?