Grondwateroverlast

In de Waterwet is de zorgplicht voor grondwater opgenomen. De Waterwet stelt dat de gemeente zorg draagt voor het handhaven van een grondwaterstand in het openbaar gemeentelijk gebied. Hiermee wordt voorkomen dat er structureel nadelige gevolgen ontstaan voor de aan de grond gegeven bestemming. Zo geeft het inrichten van een grondwatermeetnet de gemeente meer inzicht in de fluctuatie van de grondwaterstanden in het bebouwde gebied, waarmee het inzicht verwerft in kans van optreden van grondwateroverlast en grondwateronderlast.

Grondwateroverlast en grondwateronderlast dienen natuurlijk voorkomen te worden. Feitelijk komt het erop neer dat de gemeente zorgt voor een ‘goede’ grondwaterstand in openbaar gebied en dat de particulier verantwoordelijk is voor de eigen woning en het eigen perceel. Bij Roelofs helpen we graag bij het zoeken naar en/of realiseren van een oplossing voor het tegengaan van grondwateroverlast en grondwateronderlast.

Roelofs biedt haar opdrachtgevers onder meer de volgende diensten aan:

  • Grondwateronderzoek
  • Systeemanalyse
  • Drainageplannen

Grondwateronderzoek en systeemanalyse

Wij doen onderzoek naar grondwaterstanden. Hiervoor beschikken wij over niveaumeters die voor kortere of langere tijd ingezet kunnen worden voor de registratie van grondwaterstanden. Op basis van de meetresultaten wordt in samenhang met een systeemanalyse en andere grondwater- en bodemkundige gegevens onderzocht of er sprake is van grondwateroverlast of dat wellicht sprake is van grondwateronderlast.

In een systeemanalyse kijken we breder. De informatie voor een systeem analyse komt uit regionale en landelijke databases. Vanuit hier kan er eventueel overgegaan worden naar grondwatersanering.

Grondwateroverlast duurzaam voorkomen

Grondwateroverlast resulteert in stedelijk gebied vaak in natte kruipruimtes en drassige tuinen. Roelofs onderzoekt de oorzaken en heeft de tools in huis om maatregelen te kunnen ontwerpen om de overlast duurzaam weg te nemen, wat ook wel bij grondwatersanering het geval is. Dat kunnen maatregelen nabij de woning zijn, zoals bouwblok drainage en/of het doorbreken van scheidende lagen, of maatregelen in de openbare ruimte zoals de aanleg van drainage, grondwaterbeheersing door middel van pompen of peilverlaging in oppervlaktewater.

Als de bodemkundige situatie zich daarvoor leent kan het aanleggen van drainage in openbaar gebied uitkomst bieden, eventueel gecombineerd met het afkoppelen en de aanleg van IT-riolen. Ook een peilverlaging kan in sommige gevallen uitkomst bieden. Het maken van een drainageplan of afkoppelplan kent voor onze medewerkers geen geheimen.

Theorie en praktijk gecombineerd

Bij Roelofs kunnen we de ontworpen oplossingen zelf ook realiseren. Theoretische en praktische kennis versterken elkaar en hier profiteert u van. Zo zijn voor verschillende gemeenten projecten uitgevoerd waarbij de Roelofs medewerkers drainage hebben gelegd en bodemverbeteringen hebben gerealisee


Heeft u een vraag of opmerking?