Hydrologisch Onderzoek

De juiste kennis van de bodemkundige en/of hydrologische situatie vormt de basis van nieuwe ontwikkelingen. Het bepaalt wat wel en niet mogelijk is en hoe het ontwerp gedimensioneerd moet worden. Roelofs voert zelfstandig hydrologisch onderzoek uit en kan u hiermee voorzien van de benodigde informatie en adviezen.

Op het gebied van hydrologisch onderzoek ondersteunen wij onder andere bij het maken van:

 • Beheerplan infiltratievoorzieningen
 • Beoordeling infiltratiecapaciteit
 • Monitoringsplan grondwater
 • Pompproef

Zelfstandig onderzoek

De kwaliteit van het hydrologisch onderzoek wordt voor een groot deel bepaald door de beschikbaarheid van goede en betrouwbare data. Daarom voert Roelofs zelfstandig onderzoek uit naar de gegevens die van belang zijn in de advisering. Roelofs levert via zijn eigen zandwinningen ook informatie toe aan het Dino–loket. Daarmee stellen wij onze meetdata, die onder andere worden verzameld in een hydrologisch onderzoek, ter beschikking aan derden.

De veldwerk resultaten worden op kantoor uitgewerkt en geïnterpreteerd. Het bodemkundig hydrologisch onderzoek is vaak onderdeel van een watertoets. Echter ook voor de verdere detailuitwerking, bestekken en de uitvoering worden regelmatig bodemkundige hydrologische onderzoeken uitgevoerd door de hydroloog.

Meten en valideren

Bodem doorlatendheid onderzoeken

Roelofs kan de bodemdoorlatendheid (K-waarde onderzoek) in zowel de verzadigde als de onverzadigde zone onderzoeken. Met behulp van een mini pompproef of de omgekeerde boorgat methode wordt de doorlatendheid van de bodem bepaald. Ter aanvulling hierop bestaat de mogelijkheid met behulp van zeefanalyses een zeefkromme op te stellen en met behulp van deze zeefanalyse de doorlatendheid af te leiden. De zeefanalyses worden uitgevoerd in ons eigen wegenbouwkundig laboratorium.

Validatie met pompproeven

Ter validatie van bijvoorbeeld modelberekeningen met grondwatermodellen voeren wij pompproeven uit. Wij hebben pompproeven uitgevoerd in het kader van grondwateroverlast, voor het ontwikkelen van anti-verdrogings maatregelen en ten behoeve van bemalingen.

Vraagstukken beantwoorden met meetonderzoeken

Hoe functioneert een rioolstelsel? Werkt een wadi zoals die is ontworpen? Hoe reageert de grondwaterstand onder invloed van neerslag? Dit zijn allemaal vragen die beantwoord kunnen worden door te gaan meten in een hydrologisch onderzoek.
Voor meetcampagnes beschikt Roelofs over meetinstrumenten (niveaumeting) die voor kortere of langere tijd op locatie geïnstalleerd kunnen worden. De meetresultaten worden door de specialisten geanalyseerd en geïnterpreteerd.

Systeemanalyse

Integrale vraagstukken oplossen met systeemanalyse

Veel vraagstukken, of deze nu lokaal of meer regionaal van aard zijn, vragen een goede analyse van het watersysteem. Roelofs voert systeemanalyses uit. In een systeemanalyse komen grondwater, oppervlaktewater en in veel gevallen rioleringssysteem samen. De analyses worden gebruikt in diverse studies, zoals studies naar het oplossen van grondwateroverlast, bemalingsplannen en/of waterhuishoudingplannen.

Met onze modellen kunnen we het gedrag van het rioolsysteem nabootsen op basis van neerslag. Dit kunnen buien zijn die al gevallen zijn, bijvoorbeeld de neerslag van afgelopen week. Die data wordt in het rioleringsmodel gezet, waarbij wordt uitgerekend hoe de waterstanden in de rioolbuizen omhoog en omlaag gaan. Aan de hand hiervan kan worden bepaald of het bestaande rioolmodel goed is of dat hier nog verbetering in mogelijk is. Het model wordt dus gecontroleerd op basis van werkelijk gevallen neerslag, die geverifieerd wordt aan meetdata.

Op basis van het model kan vervolgens een passende maatregel voor extreme neerslag worden opgesteld.

Ook kleinere diensten en onderzoeken op het gebied van hydrologisch onderzoek kunnen wij verzorgen. Deze maken veelal onderdeel uit van adviezen of plannen of zijn nodig om bepaalde maatregelen te nemen. Denk hierbij aan onder andere:

 • Ontwerp infiltratievoorziening
 • Infiltrometer onderzoek
 • Zeefproef
 • Beoordeling bestaande infiltratievoorzieningen
 • K-waarde meting
 • Grondwaterstandsmetingen
 • Bepalen leeglooptijden voorzieningen
 • Landmeten

Heeft u een vraag of opmerking?