Risicomanagement

Het traditioneel beheer van rioolstelsels is vaak normgericht. Normgericht beheer leidt echter niet altijd tot investeringen waar die het meest urgent zijn. Een alternatieve benadering is risicogestuurd beheer. Met deze methode kunnen beslissingen over te nemen maatregelen op een meer doelmatige en beter onderbouwde manier worden genomen. Gemeenten nemen bij risicogestuurd beheer investeringsbeslissingen niet op basis van normen, maar op basis van een gedegen risicoafweging, die wordt afgezet tegen de realisatiedoelen voor het beheer van het stedelijk (afval)watersysteem.

Risicogestuurd beheer

Op het vlak van wateroverlast hebben wij al veel ervaring opgedaan met het uitwerken van risicoanalyses en maatregelen. De essentie van risicogestuurd beheer is het beheersen van de risico’s door het maken van keuzes die gebaseerd zijn op de gevolgen van wateroverlast en niet op de neerslagintensiteit (normbui). Om tot een transparante afweging te komen, wordt een risicomatrix gebruikt.

Risicomanagement in de praktijk

Bij het uitwerken van maatregelen dient het risico op wateroverlast ook bij zeer extreme neerslag voldoende gereduceerd te worden. Aan de andere kant blijft er ook na het nemen van maatregelen vaak nog steeds een restrisico. Er wordt immers gezocht naar de meest doelmatige oplossing en niet naar een 100% risicoreductie. Zo kan een afsluiting en verkeersomleiding bij wateroverlast in een tunnel de meest doelmatige maatregel zijn. De frequentie van water in de tunnel blijft hetzelfde, maar het negatieve effect wordt beperkt.

Roelofs ondersteunt onder andere bij het maken van:

  • Basiskwaliteitsplan riolering
  • Risicokaart wateroverlast
  • Calamiteitenplan

Risicoanalyse wateroverlast

Het traditioneel beheer van rioolstelsels is vaak normgericht. Een alternatieve benadering is risicogestuurd beheer voor wateroverlast. Met deze methode kunnen beslissingen over te nemen maatregelen op een meer doelmatige manier worden genomen. De definitie van een risico bestaat uit de kans dat een gebeurtenis plaatsvindt, vermenigvuldigt met de effecten van deze gebeurtenis. Het risiconiveau van een locatie wordt vastgesteld door analyse van het type effecten en de frequentie van optreden en het vergelijken van locaties met wateroverlast. Vervolgens worden de meest doelmatige maatregelen benoemd en het restrisico na het nemen van maatregelen vastgesteld.

Bij traditioneel rioolbeheer wordt voor de toetsing van wateroverlast meestal gebruik gemaakt van bui 08 uit de Leidraad Riolering, waarbij geen water op straat mag komen te staan. Het probleem van deze werkwijze is dat op bepaalde locaties de wateroverlast zeer ernstig kan zijn bij hevigere buien dan bui 08. Aan de andere kant worden er misschien wel maatregelen getroffen op locaties waar bij bui 08 enkele centimeters water staat, terwijl de wateroverlast bij hevigere buien nauwelijks toeneemt. Dit leidt ertoe dat normgericht beheer niet altijd leidt tot investeringen waar dit het meest urgent is.

Afweging met risicomastrix

Gemeentes nemen bij risicogestuurd beheer investeringsbeslissingen niet op basis van normen, maar op basis van een gedegen risicoafweging, die wordt afgezet tegen de realisatiedoelen voor het beheer van het stedelijk (afval)watersysteem. De essentie van risicogestuurd beheer is het beheersen van de risico’s door het maken van keuzes die gebaseerd zijn op de gevolgen van wateroverlast. Om tot een transparante afweging te komen, wordt een risicomatrix gebruikt.

Klik hier voor een voorbeeld van deze risicomatrix

Op de horizontale as is de herhalingstijd vermeld. In elk blok is een bereik aan ernstscores met het bijbehorende risiconiveau weergegeven. Uit de matrix blijkt dat eenzelfde ernstscore bij een kleinere herhalingstijd in een hoger risiconiveau resulteert dan bij een hogere herhalingstijd.

Bepalen effect wateroverlast

Om zo nauwkeurig mogelijk de effecten per herhalingstijd te bepalen, wordt gebruik gemaakt van een 1D/2D-hydrodynamisch rekenprogramma. Hiermee kan zowel de afvoer in het rioolstelsel als de stroming over maaiveld geïntegreerd doorgerekend worden. Het maaiveldmodel is gebaseerd op de AHN2 en waar beschikbaar de AHN3. Dit levert een gedetailleerd grid op, waarmee de stroming over maaiveld goed in beeld wordt gebracht. Op basis van het berekende optredende water op straat en praktijkinformatie van daadwerkelijk opgetreden wateroverlast worden de effecten bepaald.


Berekende wateroverlast met het 1D/2D rekenprogramma Infoworks ICM

Rasmariant

Op het gebied van rioolbeheer maakt Roelofs gebruik van Rasmariant. Rasmariant is de tool voor het risicogestuurd en dynamisch doorrekenen van uw vrij verval rioolstelsel. Rasmariant maakt daarbij gebruik van een degradatieanalyse (verouderingsanalyse) waarbij op basis van alle beschikbare inspecties schadeontwikkeling in de tijd wordt geanalyseerd.

De adviezen zijn gebaseerd op de beoordelaar en sluiten daarmee perfect aan op de kennis en ervaring van de gemeente. De adviezen zijn zowel operationeel als strategisch bruikbaar. Ze omvatten behalve een reparatieadvies, een reinigings- en inspectieadvies en een vernieuwingsadvies ook een strategische vervangingsplanning.

Roelofs kan ondersteunen bij de verschillende fases van risicomanagement, waarbij het doel is om samen tot een gedegen risicoafweging te komen.

Bekijk voor meer informatie ook www.rasmariant.nl.

Als rioolspecialist is Roelofs breed inzetbaar op het gebied van risicomanagement. Wij kunnen opdrachtgevers volledig ontzorgen, ook bij de uitwerking van de maatregelen en op het gebied van omgevingscommunicatie.

Wij ondersteunen opdrachtgevers ook op het gebied van:

  • Risicogestuurd rioolbeheer
  • FMECA
  • Bedrijfswaarden analyse
  • Risicomanagementcyclus

Heeft u een vraag of opmerking?