Stresstest Wateroverlast

Klimaatontwikkelingen zorgen ervoor dat we steeds vaker te maken hebben met wateroverlast door extreme regenval. Inzicht in de kwetsbaarheid voor wateroverlast is daarom essentieel. Zo essentieel, dat alle gemeenten en waterschappen in Nederland vóór 2023 een gestandaardiseerde stresstest voor wateroverlast uit dienen te voeren. Op basis van de uitkomst kunnen maatregelen worden getroffen om hinder van hoosbuien en langdurige regenval zoveel mogelijk te beperken.

Een stresstest wateroverlast geeft inzicht in de knelpunten en de gevoeligheden van een bepaald gebied. De uitkomsten van deze stresstesten zijn, naast de overheid, ook voor bedrijven en burgers toegankelijk. Op basis van deze uitkomsten kunnen passende maatregelen tegen wateroverlast worden getroffen. De kracht van Roelofs zit in het opstellen van maatschappelijk gedragen maatregelen die perfect aansluiten bij het landelijk of stedelijk gebied. Ook bij het communiceren hiervan kunnen wij ondersteuning bieden.

Stresstest wateroverlast met eigen ArcGIS-viewer

Bij het opbouwen van rekenmodellen, het uitvoeren van berekeningen en het analyseren van het resultaat van deze berekeningen wordt gewerkt met grote hoeveelheden data. Om deze data voor onze opdrachtgevers beter toegankelijk te maken heeft Roelofs een ArcGIS-viewer ontwikkeld.

ArcGIS-viewer en stresstest

Om alle data ten behoeve van een stresstest voor onze opdrachtgevers beter toegankelijk te maken heeft Roelofs een ArcGIS-viewer ontwikkeld. Vrijwel alle data kan vanuit ons hydrodynamische rekenprogramma Infoworks ICM uitgelezen worden naar shapefiles. Wij verwerken deze shapefiles in onze viewer en voegen een aantal algemene kaarten toe, zodat een goed leesbaar en overzichtelijk geheel ontstaat. Het uiteindelijke resultaat lezen wij uit naar een ArcrReader-format, zodat ook gemeenten zonder een eigen ArcGIS-licentie van de viewer gebruik kunnen maken.

Door in de viewer ook lagen met kwetsbare objecten, zoals ziekenhuizen, scholen, doorgaande wegen e.d. toe te voegen vormt de viewer de basis voor de stresstesten wateroverlast en hittestress.

Opbouw viewer

De basis van de viewer zijn verschillende algemene kaarten:

  • Topografische kaart
  • Luchtfoto
  • Uit BAG en BGT afgeleid, op rioolstelsels aangesloten verhard oppervlak
  • Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)
  • Stroombanen
  • Oppervlaktewater

Vervolgens worden de kenmerken van het rioolstelsel en/of oppervlaktewater toegevoegd. Dit zijn alle inspectieputten, rioolleidingen, overstorten, gemalen, persleidingen, uitlaten en dergelijke. In de viewer kunnen per element de gegevens bekeken worden, zoals bob, gemaalcapaciteit en hoogte overstort. Dit geeft een gemeente ook direct de mogelijkheid om het opgebouwde rekenmodel te controleren en om in het rekenmodel geconstateerde afwijkingen weer in het beheersysteem aan te passen. Een voorbeeld van deze basisviewer is hieronder weergegeven.

Resultaat berekeningen

Omdat Roelofs beschikt over Infoworks ICM worden in principe alle rioolberekeningen uitgevoerd met een volledig geïntegreerd 1D-2D rioolmodel. Het resultaat van deze berekeningen geeft namelijk een veel nauwkeuriger beeld van de optredende wateroverlast. De berekende waterdieptes op maaiveld, maar ook de berekende drukhoogten in putten en debieten en stroomsnelheden in de leidingen en over overstorten worden opgenomen in de viewer.

 

Stresstest regenwater

De viewer en het resultaat van de berekeningen vormen ook de basis voor de stresstest regenwater. Door in de viewer ook kwetsbare functies toe te voegen zoals ziekenhuizen, doorgaande wegen, tunnels, winkelcentra en scholen kan per locatie de omvang van wateroverlast worden bepaald.

Voor deze stresstest maakt Roelofs vaak gebruik van een risicoanalyse. Hiervoor worden verschillende buien doorgerekend met verschillende herhalingstijden, waaronder ook extreme buien met herhalingstijden oplopend tot 100 jaar. Per herhalingstijd kan vervolgens de ernst van de wateroverlast worden bepaald en kan het maatgevende risico op wateroverlast bepaald worden. Deze risicoanalyse maakt het mogelijk om heel verschillende overlast locaties tegen elkaar af te wegen en de locaties te prioriteren.

Het is ook mogelijk om foto’s en filmpjes van wateroverlast in de viewer op te nemen, zoals te zien is in het voorbeeld hieronder. Hiermee kan de theorie direct aan de praktijk gekoppeld worden en wordt een beter inzicht in de ernst van de overlast verkregen.

Uitwerken van maatregelen


De viewer biedt ook uitstekende handvatten voor het uitwerken van maatregelen. Door het toevoegen van de AHN en stroombanen wordt een beter inzicht gekregen in de afvoermogelijkheden via maaiveld. Door het resultaat van Rasmariant toe te voegen wordt inzichtelijk welke riolen de komende jaren vervangen moeten worden. Een voorbeeld staat hieronder weergegeven.


Heeft u een vraag of opmerking?