Wegenbouwkundig Laboratorium

Roelofs heeft een eigen onafhankelijk wegenbouwkundig laboratorium waar onderzoek wordt uitgevoerd. In dit wegenbouwkundig laboratorium wordt onderzoek verricht naar de kwaliteit van asfalt (dichtheid, laagdikte, samenstelling), funderingsmaterialen en zand (gradering, samenstelling, referentiedichtheid). Daarnaast worden er kwaliteitscontroles in situ uitgevoerd, zoals de verdichting van asfalt (nucleair) en puin/zandbaan (steekring, zandvervanging, nucleair).

Met het wegenbouwkundig laboratorium ondersteunen we zowel de interne organisatie, overheden en private partijen, als ook collega-aannemers. Tevens speelt het wegenbouwkundig laboratorium een belangrijke rol in innovatief onderzoek naar nieuwe toepassingen, productiemethoden en asfaltmengsels.

Sinds 1 augustus 2014 is het laboratorium geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 (registratie raad voor accreditatie L589), voor onderzoek naar de aanwezigheid van teer (PAK) in asfalt en is daarmee een erkende instelling om dit onderzoek conform CROW publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt” te mogen uitvoeren.                          

De accreditatie geldt voor de volgende verrichtingen:

  • Het bepalen van de laagdikte en constructieopbouw; geometrisch
  • Het aantonen van PAK; PAK-detector, fluorescentie
  • Het aantonen van PAK; dunnelaagchromatografie (DLC), fluorescentie

Met deze accreditatie behoren wij tot een selectief gezelschap van Nederlandse bedrijven die deze verrichting/onderzoeksmethode mag uitvoeren!

Bepalen constructieopbouw

Asfalt kan op diverse manieren geclassificeerd worden, waarbij onderscheid gemaakt wordt naar asfalttypen en asfaltsoorten. Voor het bepalen van de asfalttypen in asfalt wordt gebruik gemaakt van standaard afkortingen. Ook voor asfaltsoorten wordt de sortering op standaard wijze gerapporteerd. Een toelichting hierop is te vinden in deze bijlage.

Onderzoek naar nieuwe en innovatieve toepassingen

Naast het uitvoeren van standaard onderzoeken heeft innovatie altijd onze aandacht. Goed kan altijd beter. Zo doen wij voortdurend onderzoek naar het verbeteren van samenstellingen, het kouder verwerken van asfalt en de levensduurverlenging van verhardingen. Momenteel richten wij ons op het verder uitrollen en doorverbeteren van Lynpave asfalt. Daarnaast zijn we bezig met het ontwikkelen van functionele vulstoffen, het ontwikkelen van een alternatief bindmiddel voor asfaltgranulaat en het optimaliseren van asfaltrecycling.

Proactieve advisering

Ook speelt het wegenbouwkundig laboratorium en belangrijke rol in pro-actieveproactieve advisering van nieuwe toepassingen, productiemethoden en asfaltmengsels.

Wetgeving, normeringen

Met het oogpunt op actuele wetgeving, normering, kwaliteitsborging en het delen van kennis, zijn wij aangesloten bij FeNeLab, de branchevereniging voor geaccrediteerde laboratoria en kalibratie- en inspectie-instellingen in Nederland.

Meer informatie over FeNeLab vindt u op de website: www.fenelab.nl of bekijk het informatiefilmpje: ”geaccrediteerd? Overal geaccepteerd!”.


Heeft u een vraag of opmerking?