Gebiedsontwikkeling

In Nederland wonen we met veel mensen in een relatief klein gebied. Weinig ruimte stelt hoge eisen aan kwaliteit en vraagt om een goed uitgedachte combinatie van functies. In goede samenwerking kansen benutten en wensen in vervulling laten gaan, dat is waar het om draait. Hoe kan een gebied de omgeving versterken?

Het combineren van functies zien we als een belangrijke en uitdagende taak. In opdracht, eigen beheer of als partner in een publiekprivate samenwerking ontwikkelen wij plannen voor en met gemeenten, woningbouwcorporaties en marktpartijen. Altijd met de eindgebruiker als uitgangspunt.

Bij Roelofs vertalen we uw wensen en eisen naar doordachte, praktische en creatieve ontwerpen. Doordat we onze knowhow op het gebied van planning en uitvoering al in de voorbereidingsfase integreren, bent u als opdrachtgever verzekerd van een maakbaar ontwerp, minimale kosten en een snelle uitvoering. We zorgen ervoor dat we open, helder en actueel communiceren met alle belanghebbenden in het project: een essentiële voorwaarde om de kwaliteit en voortgang te kunnen beheersen. Om (maatschappelijk) draagvlak voor de plannen te krijgen is ook een interactieve voorbereiding met alle stakeholders erg belangrijk. Hier zetten we dan ook nadrukkelijk op in.

Meervoudig functioneel

Het herbestemmen, stapelen en/of combineren van gebiedsfuncties is een van de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Wij pakken deze handschoen graag op voor en met onze opdrachtgevers. Zo transformeren we bijvoorbeeld zandwingebieden naar multifunctionele recreatieterreinen en natuur- en retentiegebieden. Ook herstructurering in het kader van stedelijke vernieuwing, sanering, inbreiding of revitalisering van industrieterreinen zijn opgaven waar we graag de schouders onder zetten.

In het ontwikkelen van gebieden met meervoudige bestemmingen ligt altijd een uitdaging: zowel rode (wonen), groene (natuur, recreatie en landbouw) als blauwe (water) functies bij elkaar voegen vergt de nodige afstemming. Dit kunnen bijvoorbeeld projecten zijn waarbij wonen en/of werken aan het water en de aanleg van ecologische natuurgebieden worden gecombineerd. Bij al onze ontwikkelingen letten we nadrukkelijk op aspecten die een maatschappelijke meerwaarde kunnen opleveren. Dit resulteert altijd in interessante projecten waarbij we samen met de opdrachtgever alle belanghebbenden betrekken om tot de voor alle partijen optimale oplossing te komen.

Bekijk de onderstaande promotiefilm over een gebiedsontwikkeling rondom een zandwinning

 

Bedrijventerreinen

Nederland wordt steeds voller. Eén van de oorzaken daarvan is de toename van het aantal bedrijventerreinen dat wordt aangelegd in ons land. Daarnaast zijn er steeds meer verouderde bedrijventerreinen die leeg komen te staan. De Nederlandse overheid heeft daarom besloten dat oude terreinen zoveel mogelijk moeten worden geherstructureerd.

Onder de noemer van inbreidingsplannen is Roelofs betrokken bij veel plannen die beginnen met een stedenbouwkundige visie en eindigen met de oplevering en het beheer van de nieuwe openbare ruimte. Ook de herstructurering van bedrijventerreinen valt hieronder.

Bij Roelofs staat de eindgebruiker altijd centraal. Daarnaast is functionaliteit en uitstraling van groot belang bij de herstructurering van bedrijventerreinen. De ondernemer moet zich hier thuis voelen. Daarom betrekken wij veelal ondernemers en businessclubs bij de herstructurering van bedrijventerreinen. Stakeholdermanagement en omgevingsmanagement spelen een essentiële rol in het hele traject.


Lees meer

Stedelijke vernieuwing

Een plek om je thuis te voelen. Of het nu gaat om een dorpsuitbreiding, een stedelijke vernieuwing of een multifunctionele gebiedsontwikkeling van een grote stad. Het is altijd belangrijk om een vertrouwde plek te creëren.

Daarom staat bij Roelofs het omgevingsmanagement centraal. Middels het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap ligt een belangrijk deel van ontwikkeling zelf bij de toekomstige bewoners. Als specialist brengt Roelofs de kennis en knowhow in met betrekking tot procedures en de spelregels binnen de WRO. Samen met een gemeente, of voor eigen rekening en risico, zijn zo verschillende woonwijken ontwikkeld.


Lees meer

Natuurontwikkeling

Landschapsontwikkeling en natuurontwikkeling is ontzettend belangrijk. Natuurgebieden bieden vele kansen, zoals waterbeheer en delfstofwinning. Daarnaast wordt ook met toerisme en recreatie miljoenen verdiend door middel van natuur en draagt het bij aan onze gezondheid.

Roelofs houdt zich daarom druk bezig in het landelijk gebied. Zo stond landschapsontwikkeling altijd al centraal bij onze zandwinlocaties. Het ecologisch inrichting van oevers, tijdelijke natuur, natuurlijke oevers en het verondiepen van oude zandwinlocaties zijn hier voorbeelden van.

Zo is bij gebied Eeserwold, nabij Steenwijk, het hermeanderen van de Steenwijker Aa van ontwerp tot uitvoering gerealiseerd door Roelofs. Gelegen binnen de ecologische hoofdstructuur geeft de inpassing van zo’n zone binnen een ontwikkeling met rode en paarse functies een behoorlijke uitdaging.

Adequaat omgaan met de flora & fauna maakt een landschapsontwikkeling mogelijk. Roelofs gaat hier graag over in gesprek!


Lees meer

Grondzaken

Voor welke gebiedsontwikkeling dan ook is de kennis van grondzaken van groot belang. De Wet Ruimtelijke Ordening is zeer breed en in bijna alle gevallen van toepassing.

Ook het opstellen van grondexploitaties en de strategie van de verwerving van eigendommen is specialistisch werk. Een professionele opstelling en de juiste kennis van zaken, scheppen in deze projecten duidelijkheid voor alle partijen. Als adviseur of ten behoeven van eigen ontwikkelingen heeft Roelofs veel kennis opgedaan van grondzaken. Hiermee wordt ondersteuning gegeven aan derden. Ook voor advies ten aanzien van pacht van gronden kunt u bij Roelofs terecht.


Lees meer

Heeft u een vraag of opmerking?