Grondstoffen

Roelofs is gespecialiseerd in het winnen en klasseren van ophoog- en industriezand. Wij exploiteren al jaren zandputten op diverse plaatsen in Noord- en Oost-Nederland en in Duitsland. De zandwinningen zijn op werkdagen geopend en worden door onszelf of in opdracht door derden geëxploiteerd.


Zand winnen en exploiteren gaat verder dan alleen een gat graven. We beseffen dat we voor een langere periode aanwezig zijn in een gebied en dat we een blijvende verandering in het gebied achterlaten. Daarom benaderen wij een zandwinlocatie vanuit de totale inpassing in het landschap.

Optimaal draagvlak voor (eind)situatie

In het beginstadium gaat meteen veel aandacht uit naar de eindsituatie en zo investeren we al zo vroeg mogelijk, dus tijdens de actieve winning, in het eindbeeld. Ook besteden we veel aandacht aan de communicatie met omwonenden en belanghebbenden. Via nieuwsbrieven en inloopavonden worden deze zoveel mogelijk betrokken bij de planvorming.


 

Zandwinning

Zandwinning is de bakermat van Roelofs. In die meer dan vijftig jaar bedrijfshistorie is dan ook veel kennis vergaard op gebied van zandwinning. Zandwinlocaties zitten van oudsher op de plekken waar de grove zandfracties in de bodemlagen zitten. Ook zijn grote infrastructurele werken in het verleden nog wel eens doorslaggevend geweest voor de locatie van een zandput.

Tegenwoordig is het ontgronden gebonden aan strakke (veiligheid)regels en procedures. De provincie is bevoegd, maar ook gemeente, waterschap en landschapsorganisaties zijn betrokken.


Lees meer

Industriezand

Industriezand is een verzamelnaam voor onder andere betonzand, metselzand, asfaltzanden en zand voor sportvelden. Ook worden op verzoek speciale zandfracties bij elkaar gebracht. De levering van industriezand kan in bulk, maar ook middels big bags.

Om het industriezand te kunnen leveren moet het zand geklasseerd worden in een zogeheten zandklasseerinstallatie. Deze installatie hebben wij op 2 zandwinlocaties operationeel, te weten zandwinning Echten (nabij Hoogeveen) en Zandwinning Tynaarlo (tussen Assen en Groningen).


Lees meer

Verondiepen

Verondieping van bestaande zandwinlocaties vergt veel zorg voor het milieu en de omgeving. Berichtgeving in de media gestoeld op onjuiste informatie kan al snel een vertekend beeld geven van de werkelijke situatie. Samen met strategische partners hebben wij dan ook de focus gelegd op stakeholdermanagement en omgevingscommunicatie bij het verondiepen van bestaande zandwinlocaties.

Het verondiepen door het nuttig toepassen van bodem materiaal doen we op eigen zandwinlocaties (zandwinning Rutbekerveld) en op locaties van derden. Het besluit bodem kwaliteit staat hierin centraal.


Lees meer

Heeft u een vraag of opmerking?