Mobiliteit

De aandacht voor verkeer en vervoer wordt met de jaren groter. Intensiteiten nemen steeds meer toe waardoor het noodzakelijk is om wegen en ruimte slimmer te gaan benutten. We moeten toe naar duurzame vormen van vervoer. Dit is nodig en onafwendbaar, waarbij voorop dient te staan dat bereikbaarheid ook betaalbaar blijft.

De verkeerstechnieken worden complexer. Mobiliteit is niet langer enkel een begrip. En visies worden al ontwikkeld voor tientallen jaren vooruit. Met de expertise Mobiliteit is Roelofs van dienst bij de meest uiteenlopende vraagstukken omtrent verkeer en vervoer. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de eigen opgedane ervaring, handboeken zoals diverse CROW-publicaties en de modernste software en informatiesystemen, waaronder ook VISSIM.

Bij de aangedragen oplossingen wordt optimaal rekening gehouden met de belangen van zowel de opdrachtgever (kosten, beheer, infrastructuur) als de eindgebruiker (functionaliteit, bereikbaarheid, veiligheid).

  • Maatwerk

Advies is maatwerk. Hierbij wordt ook altijd rekening gehouden met de politieke componenten, aangezien sommige zaken politiek gevoelig liggen. Bij de integrale aanpak is ook de uitvoerbaarheid van adviezen en ontwerpen van belang. Met toevoeging van kennis uit onze andere expertises kunnen we tot realistische ontwerpen en praktische oplossingen komen.

Om tot een oplossing te komen moet vrijwel altijd onderzoek worden uitgevoerd. Meten is weten, geldt hierbij! Bij een onveilige situatie moet nader worden onderzocht waar de onveiligheid precies zit. Ligt dat aan het autoverkeer, kunnen de fietsers niet fatsoenlijk oversteken of missen er bepaalde voorzieningen? Hierbij moet onderzoek worden gedaan om de aanleiding te zoeken en te bepalen of er iets aan de weg moet worden gedaan of niet. Maar ook bijvoorbeeld bevoorrading, parkeren, voetgangers of logistiek verkeer kunnen onderzoeksonderwerpen zijn.

  • Volledige ontzorging

Betrokken en gedreven medewerkers hebben hart voor de complexe omgeving van mobiliteit. Bij Roelofs zien we het als een uitdaging om tot innovatieve en creatieve oplossingen te komen. Onze kracht is de brede kennis van aangrenzende expertises en beleidsvelden, de ervaring met integraal ontwerpen en de uitvoeringskennis waardoor we als geen ander in staat zijn te adviseren en te ontwerpen.

De omgang met burgers, ondernemers, bestuurders en overige partijen is een zeer sterke kwaliteit binnen de expertise Mobiliteit. Als opdrachtgever kunt u rekenen op een goede ondersteuning in het uitdragen, verdedigen en communiceren van plannen en adviezen omtrent mobiliteit. Indien gewenst ontzorgt Roelofs u zoveel mogelijk bij de communicatie.

 


Airshow “Verkeersonderzoek vanuit de lucht” gehouden in Hengelo.

Verkeersonderzoek

Iedereen kent het wel: lang wachten voor een rood stoplicht, terwijl er van de andere kanten helemaal geen verkeer aan komt. De verkeersafwikkeling zorgt vaak voor knelpunten. Daarnaast zijn er verschillende wensen ten aanzien van de inrichting van de openbare ruimte, waarin ook mobiliteit een grote rol vervult. Om hier oplossingen voor te bedenken en te zorgen voor een vlotte en veilige verkeersafwikkeling is er een verkeersonderzoek nodig.

Roelofs kan alle soorten verkeersonderzoeken verzorgen:

 • Verkeerstellingen (zowel mechanisch als visueel)
 • Parkeer- en kentekenonderzoek
 • Passantentelling
 • Verkeersstudie
 • Mechanische tellingen
 • Visuele kruispunt-/rotondetellingen
 • Akoestisch onderzoek
 • Onderzoek toegankelijkheid mindervaliden

Roelofs kan adviseren welk type onderzoek het meest geschikt is om de verkeerssituatie in kaart te brengen. Na het uitvoeren van het verkeersonderzoek worden de gegevens verwerkt en geanalyseerd tot het gewenste niveau.


Lees meer

Akoestisch onderzoek

Een akoestisch onderzoek of geluidsonderzoek is vaak nodig voor de aanleg van nieuwe wegen of bij de reconstructies van bestaande wegen. De wegbeheerder is dan verplicht aan te tonen dat de weg geen wegverkeerslawaai oplevert. Daarnaast is ook in vrijwel alle gevallen bij de nieuwbouw van woningen, ziekenhuizen en andere geluidsgevoelige bestemmingen binnen de zone van een verkeersweg een akoestisch onderzoek benodigd. Dit geldt tevens voor bestemmingsplannen.


Lees meer

Ontwerp, inrichting en uitvoering

De hoge verkeersintensiteiten in Nederland zorgen ervoor dat er creatief naar mobiliteitsvraagstukken gekeken moet worden. Wij zetten onze kennis graag in om een passend ontwerp te bieden, dat tevens door ons gerealiseerd kan worden. Onze organisatie heeft de kennis, vaardigheden en ervaring in huis om de integrale (her)inrichting van de openbare ruimte te kunnen verzorgen: van ontwikkeling en ontwerp tot en met uitvoering, beheer en onderhoud en eventueel financiering. Het doorgroeien van ontwikkelende aannemer tot integrale kennispartner maakt dat ontwerp en inrichting ook zeer goed gekoppeld kan worden aan advies en verkeerstechniek.


Lees meer

Beleidsrapportages

Waar ligt de komende jaren de aandacht wat betreft het verkeer en vervoer? Hoe wordt omgegaan met de beschikbare ruimte en de bereikbaarheid gegarandeerd? Dit zijn vragen die worden beantwoord in een verkeersbeleid.

Beleid kan niet worden opgemaakt zonder een visie te hebben. Een visie kan voor de nabije toekomst zijn, maar tevens voor tientallen jaren vooruit. Door de wisselingen in het verkeersaanbod en de toename van de complexiteit is het verstandig beleid te ontwikkelen voor de lange termijn. Een beleidsplan dat is ontwikkeld door de verkeersadviseurs van Roelofs is uitgedacht. Een dergelijk plan wordt altijd herzien en zo nodig aangepast, waardoor een goede kwaliteit gewaarborgd is.


Lees meer

Verkeersadviezen

De bereikbaarheid van locaties verbeteren is een uitdaging. Reizigers moeten op een vlotte en veilige manier van A naar B kunnen reizen. Om dit zo optimaal mogelijk te laten verlopen geeft Roelofs verkeersadvies over de verschillende mogelijkheden en de beste toepassing.

Ons adviesbureau mobiliteit heeft veel kennis van zaken en een ruime ervaring in het schrijven van advies- en beleidsrapportages. Sommige zaken liggen politiek gevoelig, daardoor heeft u mogelijk behoefte aan een verkeersadviseur die u kan helpen om het goed te brengen. De verkeersadviseurs van Roelofs hebben zeer veel strategische ervaring in de omgang met burgers, ondernemers, bestuurders en overige belanghebbenden.


Lees meer

Verkeerssimulaties

Wat is de invloed van het aanleggen van een rotonde, hoe kunnen wachtrijen voorkomen worden of hoeveel invloed heeft de extra rijstrook? Middels verkeerssimulaties in VISSIM kunnen wij de toekomstige effecten in kaart brengen. De verkeerssimulaties worden gebruikt om beleidskeuzes te onderbouwen.

Roelofs heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een gerenommeerde specialist van VISSIM. VISSIM is een microscopisch dynamisch verkeersmodel waarin zowel voertuigen, fietsers, voetgangers als het openbaar vervoer gesimuleerd kunnen worden.


Lees meer

Verkeersvisualisaties

Een plaatje zegt vaak meer dan 1000 woorden. Daarom kunnen goede verkeersvisualisaties en impressies doorslaggevend zijn in het beslissingsproces. Mensen zijn immers visueel ingesteld. Verkeersvisualisaties kunnen zowel in 2D als 3D gemaakt worden. Daarbij kunnen de verkeersvisualisaties zowel statisch als dynamisch van aard zijn. Bijvoorbeeld in de vorm van een geanimeerde verkeerssimulatie.

Met verkeersvisualisaties kan Roelofs een goede impressie geven, bijvoorbeeld van wegen, kruisingen, rotondes, ontsluitingen, verkeersregelingen, extra rijstroken en planstudies en tracés.


Lees meer

Verkeerstechniek

Het wordt steeds drukker op de Nederlandse wegen. Zeker bij wegwerkzaamheden, evenementen of andere afwijkende verkeerssituaties is het in goede banen leiden van het verkeer van groot belang. Roelofs kan dit met haar kennis van verkeerstechniek voor u verzorgen. Veiligheid en een vlotte verkeersafwikkeling staan hierbij voorop.

Wij kunnen opdrachtgevers volledig ontzorgen op het gebied van verkeerstechniek: niet alleen verkeersmaatregelen ontwerpen en de realisatie hiervan verzorgen wij, ook het omgevingsmanagement en de benodigde vergunningen kunnen door ons worden georganiseerd.


Lees meer

Verkeersonderzoek vanuit de lucht

Bij het uitvoeren van een verkeersonderzoek kan het lastig zijn de gehele verkeerssituatie in kaart te brengen. Roelofs biedt nu de oplossing in de vorm van verkeersonderzoek vanuit de lucht. Met behulp van bijvoorbeeld drones worden opnames gemaakt die met software van DataFromSky worden geanalyseerd.

Bij dit verkeersonderzoek worden alle bewegingen tot in het kleinste detail bijgehouden. Aan de hand van de gemaakte beelden is het mogelijk zeer nauwkeuring de verkeerspatronen te identificeren. Met de software kunnen we HB-matrices maken, maar we kunnen bijvoorbeeld achteraf ook op elke gewenste locatie de snelheid meten, zowel gemiddeld als maximaal. Dit is mogelijk bij kruispunten, wegvakken en overige verkeersruimtes. Kortom, op alle locaties die moeilijk vanaf de straat te identificeren zijn, maar waarvoor onderzoek vanuit de lucht meer inzicht geeft in de verkeerspatronen.


Lees meer

Kruispuntanalyse

Wilt u weten wat de effecten zijn van een nieuw kruispunt? Of wilt u inzichtelijk hebben wat de effecten zijn als u een rotonde toepast in plaats van een voorrangskruispunt? Roelofs kan u helpen met alle vraagstukken rond kruispunten door middel van een kruispuntanalyse.


Lees meer

Heeft u een vraag of opmerking?