Water, Riolering en Ecologie

De aandacht voor water blijft onverminderd groot. Klimaatontwikkelingen, de schaarse ruimte en bezuinigingen zijn onderwerpen die vandaag de dag belangrijk zijn. Ook de lange termijn visie op de waterketen en de intensievere samenwerking tussen overheden maken het water- en rioleringsbeheer blijvend interessant.


Wij zien het als een uitdaging om vanuit de complexiteit en dynamiek van de huidige opgaven tot creatieve en innovatieve oplossingen te komen. Of het nu gaat om advisering of realisatie, om rioolbeheer of assetmanagment, om een eenvoudige rioolberekening of een stresstest wateroverlast, onze adviseurs zijn u graag van dienst.


Stedelijk water en riolering

Water is van grote betekenis in stedelijk gebied. Het is van belang dat water en riolering in stedelijk gebied op orde zijn en blijven, zodat we nu en in de toekomst droge voeten houden en kunnen blijven genieten van water in de stad. De afgelopen decennia zijn er al grote stappen gezet om het functioneren van rioolstelsels te verbeteren, grondwateroverlast te verminderen en om de waterkwaliteit te verbeteren. Door klimaatverandering en veranderende inzichten in onder meer de inrichting van stedelijk gebied en water in de stad komen er echter ook nieuwe uitdagingen op ons af.


Lees meer

Landelijk water

We hebben te maken met klimaatveranderingen, een dalende bodem en een stijging van de zeespiegel. Veel vraagstukken met betrekking tot landelijk water, of deze nu lokaal of meer regionaal van aard zijn, vragen een goede analyse van het watersysteem. In een systeemanalyse komen grondwater, oppervlaktewater en in veel gevallen rioleringssysteem samen. Deze analyses worden gebruikt in diverse studies, zoals studies naar het oplossen van grondwateroverlast, bemalingsplannen en/of waterhuishoudingplannen. Roelofs denkt hier graag in mee en ontwerpt en realiseert praktische, haalbare oplossingen op het gebied van landelijk water.


Lees meer

Waterbouw en waterveiligheid

Zonder een hoogwaardig systeem van waterkeringen en waterbeheersing zou Nederland op veel plaatsen onder water staan. Continue verbetering en vernieuwing van onze waterkeringen en boezemkades is belangrijker dan ooit door de klimaatverandering. Of het nu gaat om een stijging van de zeespiegel, de toename van rivierafvoer, het verwerken van extreme neerslag of de afweging van de juiste maatregel.

Roelofs kan u ondersteunen bij het juiste advies en alle soorten waterbouwkundige kunstwerken voor u realiseren. Als integrale kennispartner ondersteunen we u graag bij het ontwerp en de realisatie van waterbouwkundige kunstwerken.


Lees meer

Stresstest wateroverlast

Klimaatontwikkelingen zorgen ervoor dat we steeds vaker te maken hebben met wateroverlast door extreme regenval. Inzicht in de kwetsbaarheid voor wateroverlast is daarom essentieel. Zo essentieel, dat alle gemeenten en waterschappen in Nederland vóór 2023 een gestandaardiseerde stresstest voor wateroverlast uit dienen te voeren. Op basis van de uitkomst kunnen maatregelen worden getroffen om hinder van hoosbuien en langdurige regenval zoveel mogelijk te beperken.

Een stresstest wateroverlast geeft inzicht in de knelpunten en de gevoeligheden van een bepaald gebied. De uitkomsten van deze stresstesten zijn, naast de overheid, ook voor bedrijven en burgers toegankelijk. Op basis van deze uitkomsten kunnen passende maatregelen tegen wateroverlast worden getroffen. De kracht van Roelofs zit in het opstellen van maatschappelijk gedragen maatregelen die perfect aansluiten bij het landelijk of stedelijk gebied. Ook bij het communiceren hiervan kunnen wij ondersteuning bieden.


Lees meer

Risicomanagement

Het traditioneel beheer van rioolstelsels is vaak normgericht. Normgericht beheer leidt echter niet altijd tot investeringen waar die het meest urgent zijn. Een alternatieve benadering is risicogestuurd beheer. Met deze methode kunnen beslissingen over te nemen maatregelen op een meer doelmatige en beter onderbouwde manier worden genomen. Gemeenten nemen bij risicogestuurd beheer investeringsbeslissingen niet op basis van normen, maar op basis van een gedegen risicoafweging, die wordt afgezet tegen de realisatiedoelen voor het beheer van het stedelijk (afval)watersysteem.


Lees meer

Klimaat actieve stad

Het klimaat verandert. Elk jaar worden er weer nieuwe records neergezet ten aanzien van temperatuur en neerslag. Dit is vooral in de stad al goed merkbaar. Hittestress, wateroverlast en droogte zijn termen die steeds vaker voorbij komen. Bijna alle steden zijn al begonnen om te investeren in klimaatmitigatie en klimaatadaptatie. Binnen de Klimaat Actieve Stad wordt water beschouwd als één van de structurerende principes om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.


Lees meer

Hydrologisch onderzoek

De juiste kennis van de bodemkundige en/of hydrologische situatie vormt de basis van nieuwe ontwikkelingen. Het bepaalt wat wel en niet mogelijk is en hoe het ontwerp gedimensioneerd moet worden. Roelofs voert zelfstandig hydrologisch onderzoek uit en kan u hiermee voorzien van de benodigde informatie en adviezen.


Lees meer

Grondwateroverlast

In de Waterwet is de zorgplicht voor grondwater opgenomen. De Waterwet stelt dat de gemeente zorg draagt voor het handhaven van een grondwaterstand in het openbaar gemeentelijk gebied. Hiermee wordt voorkomen dat er structureel nadelige gevolgen ontstaan voor de aan de grond gegeven bestemming. Zo geeft het inrichten van een grondwatermeetnet de gemeente meer inzicht in de fluctuatie van de grondwaterstanden in het bebouwde gebied, waarmee het inzicht verwerft in kans van optreden van grondwateroverlast en grondwateronderlast.


Lees meer

Meten en monitoren

Hoe functioneert een rioolstelsel? Wat is de invloed van een overstort op de waterkwaliteit? Werkt een wadi zoals die is ontworpen? Hoe reageert de grondwaterstand onder invloed van neerslag? Dit zijn allemaal vragen die beantwoord kunnen worden door te gaan meten. Voor meetcampagnes beschikt Roelofs over meetinstrumenten die voor kortere of langere tijd op locatie geïnstalleerd kunnen worden. De meetresultaten worden door onze specialisten geanalyseerd en geïnterpreteerd.


Lees meer

Rioolbeheer en assetmanagement

Het lijkt vanzelfsprekend om de gegevens van het rioolstelsel op orde te hebben en bij te zijn met het verwerken van de revisies. Toch blijkt het telkens opnieuw dat achterstanden ontstaan, meetdata onvolledig is en een actualisatie nodig is.


Lees meer

Rioolrenovatie en reparatie

Het in stand houden van de riolering is een kostbare zaak. Of het nu gaat om rioolleidingen, rioolputten, de gemalen, overstorten, randvoorzieningen of andere voorzieningen.

Voor het onderhoud worden veel renovatie en reparatietechnieken ingezet. Veelal worden deze met behulp van zogenaamde No-Dig technieken uitgevoerd. Roelofs is specialist op het gebied van de No-Dig techniek. Wij weten wanneer ze wel en niet kunnen worden toegepast, wat ze kosten en hoe ze moeten worden uitgevoerd. We verzorgen niet alleen de voorbereiding, maar kunnen ook toezicht houden op de uitvoering ervan.


Lees meer

Relining

Relinen of relining is een techniek waarbij een riool wordt voorzien van een nieuwe binnenkant. Dit gebeurt door via de putten een kous in het bestaande riool in te brengen. Ook huisaansluitingen kunnen met relining worden gerenoveerd. De kous bestaat uit glasvezel of naaldvilt, welke na uitharding zorgt voor een waterdicht en sterk nieuw riool met een levensduur van meer dan vijftig jaar!

Roelofs zet de reliningstechniek in voor zowel rioolrenovatie als rioolreparatie. Dit doen wij in samenwerking met Flua leidingrenovatie.


Lees meer

Heeft u een vraag of opmerking?