Akoestisch onderzoek

Een akoestisch onderzoek of geluidsonderzoek is vaak nodig voor de aanleg van nieuwe wegen of bij de reconstructies van bestaande wegen. De wegbeheerder is dan verplicht aan te tonen dat de weg geen wegverkeerslawaai oplevert. Daarnaast is, in vrijwel alle gevallen bij de nieuwbouw van woningen, ziekenhuizen en andere geluidsgevoelige bestemmingen binnen de zone van een verkeersweg, een akoestisch onderzoek benodigd. Dit geldt tevens voor bestemmingsplannen.


Een akoestisch onderzoek volgens de Wet Geluidhinder houdt meer in dan alleen een geluidsmeting. Met een akoestisch onderzoek wordt antwoord gegeven op vraagstukken als:

  • Hoeveel geluid wordt er geproduceerd – nemen de intensiteiten toe of af, en wat betekent dit voor de omgeving?
  • Valt de hoeveelheid geluid binnen de gestelde waarden?
  • Welke voorzieningen zijn er nodig om de hoeveelheid geluid wél binnen de gestelde waarden te laten vallen?

Bij Roelofs kunnen we zowel de geluidsmetingen op locatie uitvoeren als het akoestisch rapport opstellen, met eventueel maatregelen om het geluidsniveau te verlagen.

De werkwijze

Bij overschrijding van de grenswaarden moet altijd met behulp van akoestisch onderzoek worden gezocht naar mogelijkheden om geluidsniveaus te beperken. Hierbij moet eerst bij de geluidsbron worden gekeken, vervolgens bij de akoestische overdracht en pas als laatste bij de ontvanger.

Op basis van één of meerdere geluidsmetingen, eventueel in combinatie met reeds voorhanden data, wordt alle relevante informatie verzameld. Deze informatie uit het akoestisch onderzoek wordt gebruikt om aan de hand van het Reken- en Meetvoorschrift Verkeerslawaai alle berekeningen uit te voeren. Dit resulteert dan weer in een gefundeerd en praktisch te interpreteren akoestisch rapport, ook wel geluidsrapport genoemd.

Akoestisch onderzoek voor agrarische bedrijven

In het buitengebied gelden er strenge geluidsnormen, waar ook agrarische bedrijven zich aan moeten houden. Gezien de bedrijvigheid op agrarische bedrijven kan dit een uitdaging zijn. Daarom is een akoestisch onderzoek bij het aanvragen van een vergunning en bij bestemmingsplanprocedures verplicht voor agrarische ondernemingen.

Roelofs heeft een ruime ervaring in het uitvoeren van geluidsonderzoek voor de agrarische sector. Wij kunnen alle benodigde metingen en onderzoeken voor u uitvoeren:

  • Uitvoeren van de geluidsmeting op locatie
  • Meten van geluidsbelasting van de omgeving
  • Advies benodigde maatregelen
  • Akoestisch onderzoek voor vergunning of bestemmingsplanprocedure

Heeft u een vraag of opmerking?