Nieuws

Ontwerp Roelofs gekozen voor nieuwe rotonde in Vorden

30-12-2014

De huidige rotonde in het centrum van Vorden heeft onvoldoende capaciteit om het verkeer snel af te wikkelen. Roelofs heeft een ontwerp gemaakt voor een nieuwe rotonde. Tijdens een onlangs gehouden bewonersavond is er een 3D visualisatie van de toekomstige rotonde gepresenteerd.

Een aantal jaren geleden heeft Roelofs voor de gemeente Bronckhorst de voorbereiding gedaan voor de herinrichting van het centrumgebied in Vorden. Ondertussen zijn de uitvoeringswerkzaamheden in Vorden gereed en heeft het centrum een kwaliteitsimpuls gekregen.
Als vervolg heeft de gemeente Roelofs gevraagd om mee te denken bij de herinrichting van de dorpsentree aan de oostzijde van het centrum.

In de huidige situatie vindt de ontsluiting van het centrum plaats via de rotonde Horsterkamp op de doorgaande verbinding Ruurlo – Zutphen. De huidige rotonde heeft onvoldoende capaciteit om het verkeer veilig en snel af te wikkelen. De rotonde is krap gedimensioneerd waardoor er veel schade aan de verhardingen ontstaat. Daarnaast wordt de rotonde als onveilig ervaren door fietsverkeer omdat er geen fysieke afscheiding is tussen het auto- en fietsverkeer.

Vanuit de gemeente zijn een aantal randvoorwaarden opgesteld waaraan de nieuwe rotonde moest voldoen, namelijk een veilige oversteek voor het fietsverkeer en een entreefunctie voor het centrumgebied. Ook moet de nieuwe rotonde minder schade- en onderhoudsgevoelig zijn (ruimer gedimensioneerd).

In samenwerking met de gemeente zijn diverse varianten onderzocht en als schetsontwerp uitgewerkt. Vervolgens zijn deze schetsontwerpen besproken met direct omwonenden. Vanuit de bewoners was er in eerste instantie veel weerstand tegen een nieuwe en grotere rotonde. Zo waren zij bijvoorbeeld bang dat het uitzicht op het kasteel geblokkeerd zou worden door autoverkeer. Op basis van deze reacties heeft Roelofs de meest optimale variant uitgewerkt.

Visualisatie
Om de bewoners gerust te stellen is er voor gekozen om de rotonde uit te werken in een 3D omgeving, deze visualisaties zijn tijdens de informatieavond gepresenteerd. Vanuit drie verschillende perspectieven konden bewoners het nieuwe ontwerp ‘real time’ door middel van een 360° foto-inpassing, vergelijken met de huidige situatie. Met behulp van deze visualisatie konden bewoners zich een goede voorstelling maken van de toekomstige situatie en is veel onrust weggenomen.

Bekijk hier de 3D visualisatie van de toekomstige rotonde.