Nieuws

Wijk Opwierde Zuid aardbevingsbestendig

17-07-2019

De Gemeente Appingedam bevindt zich in het aardbevingsgebied. Hier moest dan ook rekening mee worden gehouden bij het toekomstbestendig maken van de wijk Opwierde Zuid. Binnen de wijk hebben namelijk niet alleen de woningen, maar ook de onder- en bovengrondse infrastructuur te lijden onder deze aardbevingsproblematiek. Roelofs heeft daarom een integrale aanpak toegepast, waarbij de vele deelontwerpen en raakvlakken inzichtelijk zijn gemaakt.

Om Opwierde Zuid voor de bewoners en andere gebruikers van de wijk toekomstbestendig te maken is het belangrijk om stakeholders in het proces te betrekken. Naast de gemeente zijn dit o.a. het waterschap Noorderzijlvest, nuts- en bouwbedrijven, stedenbouwkundigen, de woningstichting, het Centrum Veilig Wonen en de NCG.

Naast de GWW werkzaamheden worden er in de wijk ook 233 woningen toekomstbestendig gemaakt, waardoor fasering van de uitvoering een belangrijk issue is.

Inventariseren en combineren van ontwerpen
Voor dit project zijn, onder andere door Roelofs, een groot aantal ontwerpen gemaakt die elk een eigen aspect van de wijkvernieuwing voor zijn rekening nemen. De verschillende ontwerpen zijn na de inventarisatie- en ontwerpfase gecombineerd in één leesbare tekening. Bovendien werd ook de bouwroute en fasering van de bouw  meegenomen in het combineren van de ontwerpen.

Resultaat: Draaiboek voor uitvoering, mét adviezen en knelpunten
Om de raakvlakken tussen de gecombineerde ontwerpen in kaart te brengen heeft Roelofs een knelpuntanalyse uitgevoerd. De uitkomsten van deze analyse zijn verwerkt in een analyse tabel.

In deze tabel zijn de knelpunten per discipline inzichtelijk gemaakt. Roelofs heeft geadviseerd aan de hand van de analysetabel, en hierbij tekeningen gemaakt hoe elk knelpunt kan worden opgelost. Deze adviezen zijn tevens toegevoegd aan de analysetabel. Nadat alle knelpunten geadresseerd waren, heeft Roelofs een draaiboek opgesteld voor het uitvoeren van de werkzaamheden tijdens de wijkvernieuwing.

Door deze integrale aanpak worden knelpunten van complexe vraagstukken geïdentificeerd, geanalyseerd en opgelost. Hierdoor kan Opwierde Zuid op een toekomstbestendige manier worden vernieuwd.

MEER PROJECTINFORMATIE