Energie en Milieu

In Nederland gaan we steeds meer naar een hergebruik-economie. Het kabinet heeft de ambitie uitgesproken in 2050 klimaatneutraal te zijn, waarbij dus al het afval wordt hergebruikt (100% circulair).


Roelofs bedenkt maatwerkoplossingen voor én met overheden, organisaties, bedrijven en regio’s, zodat zij de duurzame ambities kunnen waarmaken. Door ondernemerschap, technologieën, innovaties, kennis en natuurlijke hulpbronnen te bundelen, bereik je het meest voor je lokale leefomgeving. Niet alleen milieuwinst, maar ook nieuwe inkomsten, kostenbesparing, een hogere bedrijvigheid en meer werkgelegenheid.

Onze specialisten staan voor concreet milieuadvies, niet alleen op projectniveau maar ook voor de gehele bedrijfsvoering. Op basis van het Roelofs Kompas kunnen wij complete businessmodellen opstellen. En dat is ook nodig, want de energievraag van Nederland is voor maar liefst 75% afkomstig van de industrie. Hier valt dus heel veel winst te behalen!

In de circulaire economie bestaat geen afval. Verspilling van grondstoffen wordt tegengegaan door de herbruikbaarheid van producten en materialen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Dit is anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur veelal worden vernietigd.


 

Duurzaamheidsscan

Welke rol wij pakken? We ontwikkelen, implementeren en toetsen beleid, begeleiden processen en organisaties, en smeden allianties en ketensamenwerkingen. Daarnaast stellen we met vergunningverlening, toezicht en handhaving de juiste kaders en onderzoeken we kansen voor bijvoorbeeld afval, grondstoffen en buitenruimte. Hiervoor hebben wij het Roelofskompas ontwikkeld. Dit kompas bevat zeven pijlers waarmee we duurzaamheid concreet kunnen maken.

Door bij het inrichten van een openbare ruimte energiebesparing als uitgangspunt te nemen, in plaats van vanuit financieel oogpunt te kijken, kunnen we adviseren over de meest uiteenlopende vraagstukken. Dit gebeurt natuurlijk vanuit de bestaande business case, we benaderen slechts vanuit een andere invliegroute. Zo geven we meer waarde aan ruimte.


Lees meer

Flora- en faunaonderzoek

In Nederland zijn we trots en zuinig op onze natuur. Daarom zijn de beschermde plant en diersoorten opgenomen in de Flora- en faunawet. Alle ruimtelijke plannen vragen aandacht voor de natuur en naleving van deze wet. Roelofs kan u op dit gebied doelgericht adviseren.

Eén van de diensten op dit gebied is het uitvoeren van een quickscan flora en fauna. Tijdens deze quickscan flora en fauna worden de plant- en diersoorten al zo veel mogelijk in kaart gebracht en, indien nodig of gewenst, verzorgt Roelofs tevens een aanvullend onderzoek om alle flora en fauna exact in kaart te brengen.


Lees meer

Koudesystemen

Wilt u uw (kantoor)medewerkers de meest duurzame vorm van koeling bieden die er is? Warme en koude opslag door een gebouw beheer systeem? Is continue koeling voor uw bedrijf of opdrachtgever een absolute voorwaarde in het productieproces of bij de opslag van goederen? UR Cool biedt u een uniek, duurzaam koelwaternetwerk op bedrijvenlocatie Eeserwold. Zowel warme als koude opslag. Daar profiteren alle toekomstige bedrijven van een uiterst milieuvriendelijk en CO2-besparend koelsysteem, en dat ook nog eens tegen lagere kosten.


Lees meer

Circulaire economie

In een circulaire wereld bestaat geen afval. Alle producten worden hergebruikt, waardoor grondstoffen hun waarde behouden. Roelofs neemt opdrachtgevers graag mee in de vele kansen die de circulaire economie biedt.

Laagwaardig hergebruik of downcycling wordt in de GWW sector al jaren toegepast. Zo wordt puin bijvoorbeeld gebruikt als fundering voor een nieuw aan te leggen weg. Hierbij levert de kwaliteit van het product echter sterk in. Daarom willen we steeds meer toe naar upcycling, waarbij uit het afval een product ontstaat met een hogere kwaliteit dan het oorspronkelijke product. Een concreet voorbeeld is bermmaaisel toepassen in het productieproces van verkeersborden.


Lees meer

Energie

Alleen al de wetenschap dat fossiele brandstof op zal raken maakt de ontwikkeling en voortgang van duurzame energie noodzakelijk. Zonne-energie en zonnepanelen zijn intussen ingeburgerd, zowel in het bedrijfsleven als bij de particulier. Ook wordt er veel over windenergie gediscussieerd. Over landwindenergie, maar ook over het verkrijgen van energie van wind op zee. Het is onze overtuiging dat duurzame energie dé toekomst is.

De kosten van energie zijn nu nog hoog, met name omdat er nog zoveel geïnvesteerd moet worden. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat over 50 of 100 jaar energie gratis is zoals WhatsApp dat nu is. Wat we zeker weten is dat fossiele brandstoffen eindig zijn en dat zon, wind, water en aardwarmte die eindigheid niet kennen. Een onuitputtelijke voorraad dus, waarvoor in de toekomst vast een nieuw verdienmodel mogelijk is.


Lees meer

CO2-advisering

Roelofs is als eerste infrabedrijf gecertificeerd op niveau 5 van de vernieuwde CO2-prestatieladder. Onze kennis en expertise kunnen wij inzetten om andere bedrijven en overheden te adviseren en te begeleiden in het verminderen van de CO2 uitstoot.

Met het toepassen van technologische oplossingen laten verschillende soorten objecten in de publieke ruimte zich op afstand beheren. Zo bespaart u op innovatieve manier op energie- en onderhoudskosten, helpt u CO2-uitstoot verminderen en maakt u de openbare ruimte beter bereikbaar en veiliger.


Lees meer

Bodemsanering

Bodemsanering wordt steeds vaker opgenomen in geïntegreerde contracten. Het maakt dan onderdeel uit van een compleet werk. Bij Roelofs gaan we zoveel mogelijk circulair om met bodemverontreiniging, zodat het geld oplevert in plaats van geld kost.

Een duurzame, gezonde leefomgeving is waar we ons continu voor inzetten. Niet alleen bovengronds, ook onder de grond. Bij milieukundig onderzoek kunnen echter verontreinigingen worden aangetroffen in de openbare ruimte, waaronder de (water)bodem. Welke maatregelen er genomen moeten worden is onder meer afhankelijk van het toekomstig gebruik van de locatie en wet- en regelgeving.


Lees meer

Value Engineering

Hoe haal je het maximale uit de ruimte, op een manier dat iedereen zich er fijn voelt? Bij Value Engineering worden de functionaliteiten van de ruimte geoptimaliseerd binnen het budget, zodat er meer waarde aan ruimte ontstaat. Roelofs heeft gecertificeerde value engineers in dienst die deze uitdaging graag aangaan.

In huidige projecten spelen zaken als functionaliteit, aanpasbaarheid en kosten een steeds grotere rol. Juist in het vinden van de balans tussen dergelijke aspecten kan Value Engineering meerwaarde bieden.


Lees meer

Levenscyclusanalyse (LCA)

In opdracht van bedrijven, brancheverenigingen, overheden en maatschappelijke organisaties voert Roelofs milieukundige levenscyclusanalyses (LCA) uit. Een goed uitgevoerde LCA-studie biedt inzicht in de milieu-impact van een product of dienst. Daarbij wordt de gehele productketen geïnventariseerd: van grondstofwinning, productieprocessen, transport, gebruik tot en met verwerking na afdanking. Op basis hiervan worden de milieuresultaten berekend. Het vergelijken van alternatieven is een ander mogelijk doel van LCA.


Lees meer

Heeft u een vraag of opmerking?